Untitled Document

YURDUMUZ............... KONYA MAVİ TÜNEL PROJESİ

 Türkiye’nin GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olan Konya Ovası Projesi (KOP) “Mavi Tünel” ile Akdeniz’e dökülen sular, ovaya akmaya başladı. Suyun bir bölümü Konya için, içme ve sanayi su ihtiyacı için kullanılacak.
Göksu Havzası’ndaki sular, Bağbaşı, Bozkır ve Afşar barajlarında toplanarak 17 kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla mavi regülatöre iletildi. Buradan Apa Barajı’na aktarılan su, 125 kilometrelik kanalla sulanacak topraklara ulaşıp, çiftçinin kullanımına sunuluyor. Konya Ovası’nın % 70’ini sulanabilir hâle getirecek sulama projesi, Beyşehir Gölü, Kızılırmak Nehri ve Göksu Nehri’nden Konya Ovası’nı sulama projeleri de tamamlandığında 1.1 milyon hektar alanın sulanması sağlanacak. Böylelikle Osmanlı Pâdişahı 2. Abdülhamid Hân döneminde başlayan “Asırlık Rüyâ” gerçekleşmiş oldu.                        Basın: 22.05.2015

GÜNÜN TARİHİ   ...............   19 MAYIS

I. Ci­han Har­bi’nin kay­bın­dan ve İs­tan­bul’un iş­ga­lin­den son­ra, Ana­do­lu’da mukavemet ha­re­ket­le­ri baş­la­dı. Mus­ta­fa Ke­mâl Pa­şa, beraberindeki heyetle or­du mü­fet­ti­şi va­zi­fe­si ile Ana­do­lu’ya gön­de­ril­di. İs­tan­bul’dan ay­rı­la­rak, 19 Ma­yıs 1919’da Sam­sun’a çık­tı. Böy­le­ce Ana­do­lu’­da İs­tik­lâl ha­re­ket­le­ri baş­la­dı.19 Ma­yıs gü­nü, 20.6.1938 tarih ve 3466 sa­yı­lı kanun­la Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı ola­rak ka­bul edil­di. 1981 yı­lın­da ise, çı­ka­rı­lan ye­ni bir kanun­la ismi, Ata­türk’ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı ola­rak de­ğiş­ti­ril­di.Erkek: Müjdat - Kız: Mübeccel - YemekUn çorbası, Etli bezelye, Ispanaklı börek, Ayran.Featured Image 01