Untitled Document

ŞİİR................ TÜRKİYE’M

Baş koy­mu­şum Tür­ki­ye’min yo­lu­na,
Düz­lü­ğü­ne, yo­ku­şu­na ölü­rüm,
Asır­lar­dır kır atı­mı su­la­dım,
Ir­ma­ğı­nın akı­şı­na ölü­rüm Tür­ki­ye’m!
    Ölü­rüm Tür­ki­ye’m, ölü­rüm,
    Tür­ki­ye’m, hey­hey hey!

Sev­da­lı­yım yan­gın ye­ri bu si­nem,
Dok­san yıl­dır hep çi­le çek­miş ni­nem,
Pı­nar­lar­dan su dol­du­rur Emi­ne’m,
Ma­vi bon­cuk ta­kı­şı­na ölü­rüm Tür­ki­ye’m!
    Ölü­rüm Tür­ki­ye’m, ölü­rüm,
    Tür­ki­ye’m, hey­hey hey!

Dü­ğü­nüm, der­ne­ğim, ha­la­yım, ba­rım,
Top­ra­ğım, ek­me­ğim, nâ­mu­sum, ar’ım,
Ki­lim­ler­de çiz­gi çiz­gi ef­ka­rım,
Hey­be­le­rin na­kı­şı­na ölü­rüm Tür­ki­ye’m!
    Ölü­rüm Tür­ki­ye’m, ölü­rüm,
    Tür­ki­ye’m, hey­hey hey!
Di­la­ver Ce­be­ci

GÜNÜN TARİHİ   ...........    DÜNYA KIBLE GÜNÜ

Kıb­le ta­yi­nin­de ya­pı­lan ha­ta­la­rı gi­der­mek için, 28 Ma­yıs ve 16 Tem­muz gün­le­ri, Dün­ya Kıb­le Gü­nü ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye sa­ati ile 28 Ma­yıs’ta sa­at 12.18’de ve 16 Tem­muz’da sa­at 12.26’da yıl­da iki de­fa, Gü­neş tam Kâ­be-i şe­rîf üze­rin­de bu­lu­nur. Gü­neş tam Kâ­be-i şe­rîf üze­rin­de iken, dün­ya­da Gü­ne­ş’i gö­ren yer­ler­de, Gü­neş’e doğ­ru dö­nen kim­se, ay­nı za­man­da Kâ­be-i şe­rî­fe, ya­ni kıb­le­ye dön­müş olur. Böy­le­ce bir ye­rin kıb­le is­ti­ka­me­ti ko­lay ve doğ­ru ola­rak ta­yin edi­le­bi­lir.

DÜNKÜ CEVAP

Tam or­ta­ya vur­duy­sa­nız, mey­da­na ge­len iç içe hal­ka­la­rın hep­si, ke­nar­la­ra aynı anda va­rır.Erkek : Ramazan - Kız : Perihan - Yemek : Yayla çorbası, Karışık kızartma, SütlaçFeatured Image 01