Untitled Document

ŞİİR............... TÜRK TARİHİ

Gâ­zi Alp-Eren­ler! İşe ko­yu­lun,
Gay­rı sö­ze va­kit az ve­ril­me­li.
Bi­de­vi at­la­ra rüz­gâr­ca so­luk,
Ve yıl­dı­rım­lar­ca hız verilmeli.

Şan­lı ki­tap ön­de­ri­niz kı­lın­dı,
Îmân, san­cak gön­de­ri­niz kı­lın­dı,
İk­lim-i Rum, min­de­ri­niz kı­lın­dı,             
Ol min­de­re ka­vi diz verilmeli.

Ba­rak Ba­ba, Sa­rı Sal­tuk ora­da,
Ha­cı Bek­taş Ve­li, Tap­tuk ora­da,
Bir mü­bâ­rek va­tan yap­tık ora­da,
Ki, bir can di­ler­se yüz verilmeli.

Tö­re, ni­zam, yol ve yor­dam, her ku­la,
Ulus, er­kân, edep, er­dem, her ku­la,
Yir­mi­dört sa­at­te her dem, her ku­la,
Al­la­hın buy­ru­ğu uz verilmeli.

İnat­la gir­me­yin soy, sop fas­lı­na,
Kurt­sa kurt, it­se it, dö­ner as­lı­na,
Rum ül­ke­le­rin­de Oğuz nes­li­ne,
Pey­gam­ber kav­lin­ce öz verilmeli.

Ek­mek, su, aş, bul­mak ge­ci­ke­bi­lir,
Te­me­le taş bul­mak ge­ci­ke­bi­lir,
Dev­le­te baş bul­mak ge­ci­ke­bi­lir,
Adalet ge­cik­mez tez ve­ril­me­li!.

İçin­de olan­lar bir neb­ze îmân,
Göğ­sü­nü maz­luma eder süt li­man,
Hal­kı ayır­ma­dan kâ­fir, Müs­lü­man,
Aç­sa aş, açık­ça bez verilmeli.

Bu kı­lıç­lar, il­ler fet­hi için­dir,
Bu ki­tap­lar, dil­ler fet­hi için­dir,
Tür­kü­ler, gö­nül­ler fet­hi için­dir,
Cüm­le ozan­la­ra saz verilmeli.

Kar­tal yu­va­sı­dır Sö­ğüt’te burç­lar,
Dev­le­tin zır­hı­dır sı­nır­da uç­lar,
Gâ­zi Os­man­la­ra zağ­lı kı­lıç­lar,
Yu­nus Em­re­le­re söz ve­ril­me­li.

Niyazi Yıl­dı­rım Gen­ços­ma­noğ­lu

DÜNKÜ CEVAP

Nor­mal ça­lı­şan bir sa­at­te ak­rep ve yel­ko­van kol­la­rı 12/11 sa­atte bir üst üs­te ge­lir. Ah­met’in sa­ati­nin kol­la­rı ise 65 da­ki­ka­da (13/12 sa­atte) bir üst üs­te ge­li­yor. Bu­na gö­re Ah­met’in sa­ati (12/11) (13/12) = 144/143 kat da­ha hız­lı. Bu da sa­at ba­şı­na 1/143 sa­at (yak­la­şık 25 sn.) da­ha hız­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir.Erkek : Selim - Kız : Selime  - Yemek : Sütlü çorba, Sulu köfte, Salata, KavunFeatured Image 01