Untitled Document

SAĞLIK............... TEREYAĞI (SADE YAĞ)

Son senelerde, margarin üreticilerin aleyhteki bilgilerine rağmen, değeri bir daha meydana çıkan tereyağı eski yerini almaya başladı.
Te­re­ya­ğı bâzı yer­ler­de yo­ğurt­tan, bâzı ye­r­ler­de de doğ­ru­dan süt­ten ya­pı­lır. Yo­ğurt­tan ya­pı­lan lez­zet ve ko­ku ba­kı­mın­dan di­ğe­rin­den üs­tün­se de, ran­dı­man­lı ol­ma­yı­şın­dan te­re­ya­ğı en­düst­ri­sin­de kul­la­nıl­maz. Süt­ten te­re­ya­ğı el­de et­mek için ön­ce kre­ma el­de edil­mek­te, bi­lâ­ha­re bun­dan te­re­ya­ğı ya­pıl­mak­ta­dır. Te­re­ya­ğı­nın bo­zul­ma­sı­nı, acı­laş­ma­sı­nı ön­le­mek için su­yu­nun ve tu­zu­nun iyi ayar­lan­ma­sı ge­re­kir. Süt hay­va­nı­nın cins ve ır­kı­na bağ­lı ol­mak kay­dıy­le 5-10 kg süt­ten 1 kg te­re­ya­ğı el­de edil­mek­te­dir.
Te­re­ya­ğı­nın ter­ki­bin­de; or­ta­la­ma % 84 yağ, % 0.8 pro­te­in, % 0.5 kar­bon­hid­rat ve % 15 su var­dır. A ve D vi­ta­min­le­rin­ce çok zen­gin­dir. Bu bi­le­şim­de­ki 100 gr te­re­ya­ğı 785 ka­lo­ri ener­ji ve­rir.

YEMEK   .............   PİLİÇ GÜVECİ

MAL­ZE­ME: 1 adet pi­liç, 1 baş so­ğan, 2 do­ma­tes, 2 siv­ri bi­ber, 2 diş sa­rım­sak, 1 ka­şık sa­de­yağ, tuz, ka­ra­bi­ber.
YA­PI­LI­ŞI: Pi­liç tüt­sü­le­nip yı­kan­dık­tan son­ra 15 da­ki­ka az tuz­lu su­da haş­la­nıp ten­ce­re­den çı­ka­rı­lır. Dört par­ça­ya ay­rı­lıp bir ta­va­da yağ­da kı­zar­tı­la­rak pem­be­leş­ti­ri­lir. Ay­nı ya­ğın için­de, doğ­ran­mış do­ma­tes­ler, bi­ber­ler, in­ce çen­til­miş so­ğan ve sarımsak kav­ru­lur. Bir gü­ve­cin içi­ne ta­vuk par­ça­la­rı yer­leş­ti­ri­lir. Üze­ri­ne ha­zır­la­nan mal­ze­me­ler dö­kü­lür. Tuz ve ka­ra­bi­ber ilâ­ve edi­le­rek ka­pa­ğı ka­pa­tı­lıp, ya­rım sa­at or­ta ateş­te pi­şi­ri­lir.

GÜNÜN TARİHİ    ............  SAKARYA SAVAŞI SONU

13 Ey­lül 1921’de 22 gün süren Sa­kar­ya Mey­dan Sa­va­şı ka­zanıldı. 22 Ağus­tos’ta Po­lat­lı ya­kın­la­rın­da Sa­kar­ya neh­ri ci­va­rın­da baş­la­yan ve 22 gün, 22 ge­ce sü­ren bu mey­dan sa­va­şın­da, Türk askeri, köy­lü­sü, ka­dı­nı ve er­ke­ğiy­le, kah­ra­man­ca çar­pış­mış ve Ana­do­lu’nun iç­le­ri­ne ka­dar iler­le­yen Yu­nan kuv­vet­le­ri­ni tam bir boz­gu­na uğ­rat­mış ve geri çekilmelerini sağlamıştır.

 Erkek : Rüstem - Kız : Nurdan  - Yemek : Paça Çorbası, Yaprak sarması, Yoğurt, KavunFeatured Image 01