Untitled Document

GÖRGÜ................ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN BAZILARI

➧ İs­raf et­mek,   ➧ Ko­nu­şu­la­nı be­ğen­me­di­ği­ni bel­li et­mek,
➧ İf­ti­ra et­mek,   ➧ Baş­ka­sı­nın ya­nın­da giz­li ko­nuş­mak,
➧ Ki­bir­li ol­mak,   ➧ Baş­ka­sı­nın ma­lı­nı izin­siz kul­lan­mak,
➧ Söz ta­şı­mak,   ➧ An­la­tı­lan­la­rın so­nu­nu bek­le­me­mek,
➧ Cim­ri­lik et­mek,  ➧ Baş­ka­sı­nın ku­su­ruy­la alay et­mek,
➧ Kö­tü­lük et­mek,   ➧ Ver­di­ği sö­zü ye­ri­ne ge­tir­me­mek,
➧ He­di­ye is­te­mek,   ➧ Bor­cu­nu za­ma­nın­da ver­me­mek,
➧ Ya­lan söy­le­mek,   ➧ Ye­mek­te en iyi par­ça­la­rı al­mak,
➧ Ku­mar oy­na­mak,   ➧ Açık-sa­çık ve ar­go ko­nuş­mak,
➧ İnat ile tar­tış­mak,   ➧ Söy­le­ne­ni bil­di­ği­ni gös­ter­mek,
➧ Çok ye­min et­mek,   ➧ Giz­li şey­le­re ku­lak ka­bart­mak,
➧ İyi­li­ği ba­şa kak­mak,   ➧ Ana­-ba­ba­ya kar­şı gel­mek,
➧ Alkollü içkileri içmek,  ➧ Kö­tü­lük­le­ri­ni öve­rek an­lat­mak,
➧ Baş­ka­sı­na zul­met­mek, ➧ Ko­nu­şa­nın sö­zü­nü kes­mek, 
➧ Av­ret ma­hâl­li­ni aç­mak,  ➧ Ken­din­den çok bah­set­mek,
➧ Sık sık ödünç is­te­mek,   ➧ Bek­let­mek­ten utan­ma­mak,
➧ Kö­tü kim­se­le­ri sev­mek,   ➧ Ken­di­ni hep hak­lı gör­mek,
➧ Giz­li şey­le­ri araş­tır­mak,   ➧ Baş­ka­la­rı­nı ra­hat­sız et­mek,
➧ Bil­di­ği sır­la­rı açık­la­mak,   ➧ Baş­ka­la­rı­na sert bak­mak,
➧ Ku­sur­la­rı açı­ğa vur­mak,   ➧ En iyi ye­ri se­çip otur­mak,
➧ Emanete hıyanet et­mek,  ➧ Baş­ka­sı­nın ma­lı­nı al­mak.

YEMEK    .............  PEYNİRLİ KADAYIF

MAL­ZE­ME: 1 ki­lo ka­da­yıf, ya­rım ki­lo tuz­suz pey­nir, 100 gr te­re­ya­ğı, 100 gr sı­vı yağ. 
Şu­ru­bu İçin: 5 bar­dak şe­ker, 3.5 bar­dak su, 1 tat­lı ka­şı­ğı li­mon su­yu.
YA­PI­LI­ŞI: Eri­til­miş te­re­ya­ğı ve sı­vı yağ ile ka­da­yıf­lar ka­rış­tı­rı­lıp el­le ova­la­ya­rak ya­ğ ka­da­yı­fa ye­di­ri­lir. Ya­rı­sı­, yağ­lan­mış tep­si­ye ba­sı­la­rak yer­leş­ti­ri­lir. Üze­ri­ne, ren­de­len­miş pey­nir ser­piş­ti­ri­lir. Di­ğer ka­lan ka­da­yıf da üs­tü­ne ko­na­rak bas­tı­ra bas­tı­ra yer­leş­ti­ri­lir. Fı­rın­da ka­pa­ğı açık ola­rak pi­şi­ri­lir. Al­tı kı­zar­dık­tan son­ra bir tep­si­nin üze­ri­ne ter­si­ne çe­vi­ri­lir. Son­ra ay­nı tep­si­ye ite­rek yer­leş­ti­ri­lir. 15 da­ki­ka da­ha fı­rın­da kı­zar­dık­tan son­ra fı­rın­dan çı­ka­rı­lıp şer­be­ti dö­kü­lür.

 Erkek: Melih - Kız: Meliha - YemekYayla çorbası, Kıymalı börek, Hoşaf, Meyve. Featured Image 01