Untitled Document

SOHBET............... AĞIR HASTA BAKIMI

Ölüm has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan has­ta­nın; ya­ta­ğı, çar­şa­fı ve ça­ma­şır­la­rı te­miz ol­ma­lı­dır. Sık sık de­ğiş­tir­me­li­dir. Çün­kü, te­miz­li­ğin kal­be ve rûha bü­yük te­siri var­dır. Ölüm anın­da ise, kal­bin ve rûhun te­miz ol­ma­sı, baş­ka za­man­lar­dan da­ha mü­him­dir.
Ağır has­ta­la­rın; ev­de, ai­le­si­nin ve sâ­lih kim­se­le­rin ya­nın­da Kur’ân-ı ke­rîm oku­ya­rak ve Ke­li­me-i şe­hâ­det tel­kin ede­rek can ver­me­si­ne çok uğ­raş­ma­lı­dır.
Has­ta­lık­ta; îmân, iti­kad bil­gi­le­ri çok ko­nu­şul­ma­lı­dır. Ce­nâb-ı Hak­kın rah­me­ti­nin bol ol­du­ğu­nu gös­te­ren men­kı­be­ler söy­len­me­li, gü­nah­la­rın, Al­la­hü te­âlâ­nın mer­ha­me­ti ya­nın­da hiç ol­duk­la­rı ha­tır­la­tıl­ma­lı­dır. Af ve mağ­fi­ret ümi­di çok ol­ma­lı­dır.
Sıh­hat­li iken kal­bi­ni Al­la­hü te­âlâ­nın sev­gi­si ile dol­dur­ma­lı, Ke­li­me-i tev­hî­di çok söy­le­me­li­dir. Dînin emir­le­ri­ni yap­ma­ya dik­kat et­me­li­dir. Va­si­yet et­me­li ve­ya yaz­ma­lı­dır.
Zi­yâ­ret­çi­ler, has­ta ya­nın­da çok otur­ma­ma­lı­ sev­di­ği in­san­lar ol­sa da, ça­buk kalk­ma­lı­dır. Ya­nı­na kim­se­yi sok­ma­mak yan­lış­tır. Sa­lih kim­se­ler gi­dip, bir İh­lâs ve­ya Yâ­sîn-i Şe­rîf oku­ya­cak ka­dar otur­ma­lı­dır.

YEMEK   ...............   Z. YAĞLI KARALAHANA DOLMASI

MALZEME: 5 bağ la­ha­na, 3 so­ğan, 1 su bar­da­ğı zey­tin­ya­ğı, 1 bar­dak pi­rinç, 2 do­ma­tes, 1 tat­lı ka­şı­ğı sal­ça, ya­rım fin­can ku­ru na­ne, ye­te­rin­ce tuz.
YAPILIŞI: La­ha­na­ 15 da­ki­ka haş­la­nıp sü­zü­lür ve üze­rin­den so­ğuk su gez­di­ri­lir. Bir su bar­da­ğı zey­tin­ya­ğı­nın az bir kıs­mı­nı ayı­ra­rak ka­la­nı­ bir ten­ce­re­ye dö­kü­lür. Üze­ri­ne so­ğa­nlar çen­ti­lir. 5 da­ki­ka ka­dar ha­fif ateş­te ka­vrul­duk­tan son­ra, hep­si­nin üze­ri­ne ayık­lan­mış, yı­kan­mış pi­rin­ç dö­kü­lür. Onun­la da yi­ne 5 da­ki­ka ka­v­ru­lur. Bun­la­rın üze­ri­ne 1 bar­dak­tan az kay­nar su dö­küp; tu­z ve na­ne­ ser­pi­lir. Pi­lav gi­bi kı­sık ateş­te pi­şi­ri­lir. Dol­ma içi ola­rak ha­zır­la­nan pi­rinç, yu­mu­şak ol­ma­dan su­yu­nu çe­kin­ce ateş­ten alı­nır ve ka­rış­tı­rı­la­rak bir ke­na­ra bı­ra­kı­lır. 
La­ha­na­lar or­ta­dan bö­lü­nür. Ya­rı­sı­na, ha­zır­la­nan iç ko­nur ve yap­ra­ğın sağ ve sol ke­nar­la­rı­ içe kat­la­na­rak yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya ru­lo şek­lin­de sa­rı­lır. Ten­ce­re­ye di­zip, üze­ri­ne 1.5 bar­dak su ve ka­lan zey­tin­ya­ğı­ dö­kü­lür. Ha­fif ateş­te yap­rak­lar sa­rım­tı­rak bir hâl ala­na ka­dar pi­şi­ri­lir. Ten­ce­re­den alı­nıp, so­ğu­tu­lur ve li­mon di­lim­le­riy­le süs­le­ne­rek ser­vis ya­pı­lır.

 Erkek: Remzi - Kız: Remziye - Yemek: Kereviz çorbası, Tas Kebabı, Pilav, Salata. Featured Image 01