Untitled Document

MENKIBE............... HAZRET-İ ÂMİNE

Peygamber efendimizin annesi Hazret-i Âmine, 6 yaşına giren oğlunu da ya­nı­na ala­rak Me­di­ne’de­ki Nec­car oğul­la­rın­dan olan da­yı­la­rı­nı ziyârete git­ti. Ora­da bir ay ka­dar mi­sa­fir ol­du­lar.
Ya­hu­di kav­mi Pey­gam­be­ri­mi­zi ora­da gö­rün­ce, onu de­vam­lı kont­rol edip, hâl ve ha­re­ket­le­ri­ne dik­kat edi­yor­lar­dı. Hazret-i Âmine Ya­hu­di­le­rin Pey­gam­be­ri­miz hak­kın­da ta­kın­dık­la­rı ta­vır­lar­dan kork­ma­ya baş­la­dı ve âci­len Mek­ke’ye dön­mek için yo­la ko­yul­du­lar. Ebva kö­yün­e gelince, hastalanıp du­rak­la­dılar. Ba­ş u­cun­da du­ran Pey­gam­be­ri­mi­zin yü­zü­ne bakıp şöy­le hi­tap et­ti:
“Ey, çe­ki­len deh­şet­li ölüm okun­dan, Al­lahın lüt­fu ve yar­dı­mı ile 100 de­ve kar­şı­lı­ğın­da kur­tu­lan za­tın oğ­lu! Al­lah, se­ni, mü­bâ­rek ve de­vam­lı kıl­sın! Eğer rü­yâda gör­dük­le­rim doğ­ru çı­kar­sa; sen Allahü teâlâ ta­ra­fın­dan, Âdemoğul­la­rı­na he­lâl ve ha­ra­mı bil­dir­mek üze­re gön­de­ri­le­cek­sin! Al­lah, se­ni mil­let­ler­le bir­lik­te de­vam edip ge­len put­lar­dan, put­pe­rest­lik­ten de esir­ge­ye­cek, alı­ko­ya­cak­tır. Her can­lı var­lık öle­cek­tir. Ben ­de öle­ce­ğim. Fa­kat te­mel­li anı­la­ca­ğım. Çün­kü, te­miz bir oğul do­ğur­muş, ar­kam­da ha­yır­lı bir hatıra bı­rak­mış bu­lu­nu­yo­rum.”
Haz­ret-i Âmine, 577 yılında ve­fât et­ti­ğin­de 20 yaş­la­rın­da idi. Mü­bâ­rek ce­nâ­ze­si orada def­ne­dil­di. Beraber yolculuk yaptıkları Üm­mü Ey­men, Peygamber efendimizle hemen yola çıkıp bir­kaç gün sonra Mek­ke’­ye ulaş­tı­lar. Ab­dül­mut­ta­li­b’in hu­zu­ru­na gelerek Re­sûlullah efendimizi ona tes­lim etti.
Not: Hazret-i Âmine an­ne­mi­zin me­za­rı es­ki­den köy iken şim­di va­di hâli­ni alan Eb­va Va­di­si’n­de bu­lu­nan bir te­pe­de yer alı­yor. Os­man­lı dev­rin­de, bir tür­be içi­ne alındı. Son­ra bu ya­pı Su­udi Hükümeti ta­ra­fın­dan yık­tı­rıl­ıp, ziyâret­ler de ya­sak­lan­dı. 1908’de Türkiye’den giden hacılar, Âmine an­ne­mi­zin kay­bo­lan me­za­rını bulup, taş­lar­la be­lir­gin hâ­le ge­tir­diler.

GÜNÜN TARİHİ    ........... SÜVEYŞ KANALI’NIN AÇILIŞI

Ak­de­niz’le Kı­zıl­de­niz’i bir­leş­tir­mek, Hac ve ti­ca­ret yo­lu­nu ko­lay­laş­tır­mak için, Sul­tan Ab­dü­la­ziz Hân dev­rin­de ve Mı­sır Hi­di­vi İs­ma­il Paşanın gay­re­tiy­le, 25 Ni­san 1859 yı­lın­da in­şa­atı­na baş­la­nı­lan Sü­veyş Ka­na­lı, 16 Ka­sım 1869’da açıl­mış­tır. 10 se­ne 6 ay 25 gün sü­ren haf­ri­yat­ta 20.000 iş­çi ça­lış­mış­tır. Uzun­lu­ğu 162,5 km, ge­niş­li­ği ise 68-100 met­re­dir.Erkek: Abdülbaki - Kız: Füsun - Yemek: Domates çorbası, Karnıyarık, Cacık, Kadayıf. Featured Image 01