Untitled Document

BİLİYOR MUSUNUZ............ VÜCUDUMUZ

•  İn­san bey­ni­nin % 80’i su­dur.
•  Ço­cuk­lar ba­har­da da­ha faz­la bü­yü­yor.
•  İn­san vü­cu­dun­da­ki en güç­lü kas dil­dir.
•  Bir kro­mo­zom bir gen­den da­ha bü­yük­tür.
•  İn­san bey­ni­nin or­ta­la­ma ağır­lı­ğı 1.3 kg’dır.
•  Göz­le­ri açık tu­ta­rak hap­şır­mak imkân­sız­dır.
•  Ortalama her 25 ki­şi­den bi­ri as­tım has­ta­sı­dır.
•  İn­san­lar, be­yin­le­ri­nin sa­de­ce %10’u­nu kul­la­nır­lar.
•  Sa­rı­şın­la­rın es­mer­le­re gö­re da­ha faz­la sa­çı var­dır.
•  Ka­dın­lar er­kek­le­re oran­la 2 kat faz­la göz kır­parlar.
•  İn­san sa­çı, üç ki­lo ağır­lık kal­dı­ra­bi­le­cek es­nek­lik­te­dir.
•  İle­ri doğ­ru bir adım atıl­dı­ğın­da, vü­cu­tta­ki 54 kas ça­lı­şır.
•  İn­san gö­zü hiç bü­yü­mez. Ama bur­un ve ku­lak­lar bü­yü­r.
•  İn­san­lar ha­ya­tın­da 6 fi­lin ağır­lı­ğı­ ka­dar yi­ye­cek tü­ke­ti­rler.
•  Sağ eli­ni kul­la­nan in­san­lar, or­ta­la­ma 9 yıl da­ha faz­la ya­şar­lar.
•  Ke­re­viz yer­ken har­ca­nan ka­lo­ri, alınan ka­lo­ri­den da­ha faz­la­dır.
•  Er­kek­ler ka­dın­la­ra gö­re 10 kat da­ha faz­la renk kö­rü olu­yor­lar.
•  Hap­şır­dı­ğı­mız za­man, vü­cut fonk­si­yon­la­rı­mız bir an için du­rur.
•  Ye­tiş­kin bir in­san gün­de or­ta­la­ma ola­rak 23.000 de­fa ne­fes alır.
•  Bir er­kek, ha­ya­tının ortalama 140 gününü tı­raş ol­mak için har­car.
•  Kolu yu­ka­rı kal­dır­mak için 30 ka­sı ha­re­ke­te ge­çir­mek ge­re­ki­yor.
•  İn­san­ 300’den fazla ke­mik­le do­ğar, yetişkin olunca 206’ya dü­şer.

YEMEK   .........    FIRINDA SEBZELİ BALIK

MAL­ZE­ME: 1 kilo ba­lık, ya­rım kilo pa­ta­tes, 3 baş so­ğan, yağ, tuz, ka­ra­bi­ber.
YA­PI­LI­ŞI: De­ri ve kıl­çık­la­rı çı­kar­tı­lan ba­lık­lar so­ğuk su­da haş­la­nır. Kay­na­ma­ya baş­la­yın­ca ateş sön­dü­rü­lür. Ka­pa­ğı aç­ma­dan ken­di su­yu için­de 20 da­ki­ka ka­dar bek­le­ti­lir. Bu ara­da in­ce kı­yıl­mış so­ğan­lar yağ­da kavrulur. Baş­ka bir ten­ce­re­de pa­ta­tes­ler haş­la­nır. Bü­tün bu iş­ler ta­mam­la­nın­ca, fı­rı­na gi­re­bi­le­cek bir tep­si­ye, ba­lık­lar di­zi­lir. Üze­ri­ne ka­buk­la­rı so­yul­muş ve di­lim­len­miş pa­ta­tes­ler sı­ra­la­nır. En üs­te so­ğan ya­yı­lır. Üze­ri­ne, haş­la­ma su­yun­dan 4-5 ka­şık ka­dar gez­di­ri­lir. Tep­si fı­rı­na sü­rü­le­rek üs­tü kı­za­rın­ca­ya ka­dar, or­ta­la­ma 25 da­ki­ka pi­şi­ri­lir.

 Erkek: Kasım - Kız: Gülendam - YemekMercimek çorbası, Güveç, Şehriyeli pilav,Sülâç. Featured Image 01