Untitled Document

ŞİİR.............. BEYİTLER

HAYIRŞER   Ha­yır şer Mev­la­dan­dır, tak­di­re sab­re­de­lim! 
  Bü­tün şer­ler hay­r o­lur, her hâ­le şük­re­de­lim! 
SIH­HAT­ Sıh­ha­ti­ni dü­şü­nen, mi­de­yi az do­yur­sun! 
  Az yer­sen az uyur­sun, çok yer­sen güç uyur­sun!
SA­BIR Ce­nâbı Hak her za­man sab­re­den ku­lu se­ver. 
  Re­sû­lü bu­yu­ru­yor: (Sab­re­den bu­lur za­fer.)
EDEP Gaf­le­ti bı­rak­ma­lı, ömür akar su gi­bi, 
  Her yer­de ve her za­man gö­zet­me­li ede­bi.
İKİLİK Anar­şi­dir iki­lik, her ta­kı­mı ya­tı­rır,
  Ne yap­sa iki kap­tan, bir ge­mi­yi ba­tı­rır.
ESNAF Müj­de doğ­ru es­na­fa, eşi yok iyi­lik­te, 
  Mah­şer gü­nü haş­ro­lur, şe­hit­ler­le bir­lik­te.
ÎMÂN Allah îmân ver­miş­se, da­ha ne ver­me­miş ki?.
  Ya îmân ver­me­miş­se, bir kula ne ver­miş ki?
NAMAZ Na­maz kal­be şi­fa­dır, gö­nül­le­ri şen eder,
  Doğ­ru kı­lın­dı­ğın­da, kö­tü­lük­ten men eder. 
İBÂDET Şu ol­ma­lı ibâ­det ede­nin dü­şün­ce­si;
  Bu, hem Allahın em­ri, hem kul­luk va­zi­fe­si.
ÜÇ ŞEY Sa­ca­ya­ğı gi­bi­dir; ilim, ih­las ve amel,
  İs­lâ­mi­yet bir yer­de, bun­lar­sız tut­maz te­mel.
HAYÂ Çir­kin olan şey­ler­den arın­ma duy­gu­su­dur,
  Esa­sı da, utan­ma ve Allah kor­ku­su­dur.
AF ETMEK İyi­lik ve ih­san­da ya­rı­şır­lar mümin­ler,
  Af­ e­der, küs dur­maz ve ba­rı­şır­lar mümin­ler.
 VAKAR Bir ha­dîsi şe­rîf­te şu şe­kil bu­yu­ru­lur:
  “Mümin va­kar sa­hi­bi, yu­mu­şak huy­lu olur.”
CAN Ve­ren de O, alan da, ne­dir sen­den gi­de­cek?
  Te­lâ­şı­nı gö­ren­ler, can se­nin zan­ne­de­cek.
SÖZ Acı söz çok kim­se­yi çe­kip çı­ka­rır din­den,
  Tat­lı söz de yı­la­nı çı­ka­rır de­li­ğin­den.
YOLLAR Yollar boşaldı artık, yolcular buldu vaha,
  Yolcular gitmese de yollar gider Allaha.
VAR Aşk cellâdından ne çıkar madem ki yar vardır,
  Yoktan da, vardan da ötede bir Var vardır.

 

DÜNKÜ CEVAP: 1234759680Erkek: Haldun  Kız: Hâle  Yemek: Ezogelin çorbası, Tas kebabı, Muhallebi.

 Featured Image 01