Untitled Document

BUGÜN.................... İCTİMÂ VAKTİ

Ay, yer­ kü­re­si et­ra­fın­da, do­ğu­ya doğ­ru ha­re­ket eder­ken, Dün­ya ile Gü­neş ara­sı­na gi­rip, üçü de ay­nı hi­zâ­ya gel­ir. Bu hâ­le, İc­ti­mâ (Con­junc­ti­on-Ka­vuş­ma) de­nir. Ayın, Dün­ya’ya ba­kan yü­zü Gü­neş’ten ışık ala­ma­yın­ca, ka­ran­lık olur ve gö­rül­mez. Bu va­kit, tak­vi­mi­miz­de her ay için ya­zıl­mış­tır.
Ay, ha­re­ke­ti­ne de­vam eder­ken, ic­ti­mâ hâ­lin­den 8° ay­rı­lın­ca (takriben 14 saat geçince), Gü­neş’in ba­tı­şın­dan son­ra ufuk­­tan 5° yük­sek­te iken, Ay’ın 57 da­ki­ka ih­ti­lâf-ı man­za­rın­dan do­la­yı ye­ni ayın hi­lâ­li gö­rü­le­mez. İc­ti­mâ­dan kur­tul­du­ğu va­kit, Gü­neş han­gi mem­le­ket­te bat­mak­ta ise, yal­nız o boy­lam de­re­ce­sin­de­ki mem­le­ket­ler­de gö­rü­le­bi­lir. Son­ra­ki sa­at­ler­de ve­ya ge­ce­de ise, bun­la­rın ba­tı­sın­da­ki mem­le­ket­ler­de de, Gü­neş bat­tık­tan son­ra, 45 da­ki­ka içe­ri­sin­de ba­tı ufuk hat­tı üze­rin­de ye­ni ayın hi­lâ­li gö­rü­le­bi­lir. Se­ma­da, Ra­ma­zan-ı şe­rîf hi­lâ­li­ni ara­mak, bir ibâ­det­tir.
Meselâ; bu se­ne­nin Ra­ma­zan ayı­nın ic­ti­mâ vak­ti, 15 Mayıs Salı gü­nü Tür­ki­ye sa­ati­ne gö­re 14:48’dir. Ra­ma­zan ayı­nın hi­lâ­li, ic­ti­ma vak­tin­den 8° (Ortalama 12 sa­at) geç­me­den ev­vel, hiçbir za­man­da, hiçbir yer­de gö­rü­le­mez. Bu sene Ra­ma­zan ayı­nın hi­lâ­li, Tür­ki­ye sa­ati ile 02:20’de ilk de­fa, Güney Amerika’nın ortalarından itibaren gö­rül­me­ye baş­la­ya­cak­tır.

GÜNÜN TARİHİ..............  İZMİR’İN İŞGALİ

I. Dün­ya Sa­va­şı’nın ga­lip dev­let­le­ri, 1919’da yur­du­mu­zu kâ­ğıt üze­rin­de par­sel­le­yip, bu­nu uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı­lar. Baş­ta İn­gil­te­re ol­mak üze­re, Fran­sa, İtal­ya ve Rus­ya ta­ra­fın­dan, İs­tan­bul da dâhil ol­mak üze­re, gü­zel yur­du­mu­zun bir­çok ye­ri işgal edil­di. Bu ara­da, Yu­na­nis­tan da, Av­ru­pa dev­let­le­ri­nin teş­vi­ki ile 15 Ma­yıs 1919’da İz­mir’i işgal et­ti. Bu ta­rih­ten son­ra, yur­dun her kö­şe­sin­de teş­ki­lât­lar ku­ru­la­rak, düş­man­la­ra kar­şı mü­ca­dele­ye baş­lan­dı. 3 yıl 3 ay 25 gün sü­ren acı­lı gün­ler­den son­ra, Türk Or­du­su 9 Ey­lül 1922’de İz­mir’i ve yur­du­mu­zun büyük bir kıs­mı­nı düşman işgalinden kur­tar­dı.

 Erkek: Talha - Kız: Dilara - Yemek: Sütlü çorba, Kızartma, Yoğurt, Meyve.Featured Image 01