Untitled Document

SOHBET.................... ŞEVVAL AYINDA ORUÇ

Oruç tu­tu­lan ayın ilk ve son gün­le­ri, Ra­ma­za­na te­sa­düf et­ti­ği ke­sin de­ğil­se, ya­ni hi­lâl gö­rü­le­rek de­ğil de, tak­vi­me gö­re tu­tul­muş­sa, o gün­ler şüp­he­li olur. Bu ba­kım­dan, hi­lâ­li gö­re­rek Ra­ma­zan ayı tes­pit edil­me­yip, tak­vim­le­re gö­re baş­la­tıl­dı­ğı yer­ler­de, Ra­ma­za­nın baş­la­ma­sı şüp­he­li ol­mak­ta­dır. Ra­ma­zan ol­du­ğu şüp­he­li olan gün­ler­de tu­tu­lan oruç, sa­hih ol­ma­dı­ğı için, iki gün kazâ tut­mak ge­rek­ti­ği, Bahr, Hin­diy­ye, Ka­dı­han gi­bi mu­te­ber eser­ler­de ya­zı­lı­dır.
Her za­man, oruç tut­mak se­vap­tır. Şev­val ayın­da tu­tu­lan oru­cun, çok se­va­bı var­dır.
Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
“Ra­ma­zan oru­cu ile Şev­val­de de 6 gün oruç tu­tan, bir yıl oruç tut­muş sa­yı­lır.”
“Ra­ma­zan ayı oru­cu 10 aya, Ra­ma­zan­dan son­ra tu­tu­lan 6 gün oruç da 2 aya mu­ka­bil olur ki, böy­le­ce bir yıl oruç tut­ma se­va­bı­na ka­vu­şu­lur.” 
“Ra­ma­zan­dan son­ra, Şev­val ayın­da da 6 gün oruç tu­tan, ana­sın­dan doğ­du­ğu gün­kü gi­bi gü­nah­sız olur.”
Bu oruç­la­rı, ara­lık­lı tut­mak da câiz­dir. Şev­val ayın­da tu­tu­lan na­fi­le ve­ya kazâ oruç­la­rı­nı, Pa­zar­te­si ve Per­şem­be gün­le­ri tut­mak da­ha iyi­dir.
Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
“Amel­ler, Pa­zar­te­si ve Per­şem­be gün­le­ri ar­z o­lu­nur. Ben de, ame­li­min, oruç­lu iken ar­z o­lun­ma­sı­nı is­te­rim.”
“Pa­zar­te­si ve Per­şem­be, gü­nah­la­rın af­fe­dil­di­ği gün ol­du­ğu için, oruç tu­tu­yo­rum.”
“Cen­ne­tin ka­pı­la­rı, Pa­zar­te­si ve Per­şem­be gün­le­ri açı­lır.”

GÜNÜN TARİHİ...............  YENİÇERİLİĞİN KALDIRILMASI

500 se­ne ka­dar Os­man­lı Devle­ti’nin or­du­su­nun te­me­li­ni teş­kil eden ye­ni­çe­ri­ler, bü­yük sa­vaş­lar ve fe­tih­ler ya­pa­rak hak­lı bir üne ka­vuş­muş­tu. Fa­kat son yıl­lar­da bu ocak bo­zul­muş ve Os­man­lı Dev­le­ti’nin ba­şı­na be­lâ ol­ma­ya baş­la­mış­tı. Sultan II. Mahmud Hân zamanında, 15 Ha­zi­ran 1826 Per­şem­be gü­nü­, ye­ni­çe­ri­ler ta­rih sah­ne­sin­den bir gün­de si­lin­miş­ler­dir. Bu güne ta­rih­ciler Vak’a-i Hay­riy­ye der­ler ki, Hayırlı Hadise demektir. Erkek: Emrah - Kız: Esengül -Yemek: Pirinç çorbası, Etli patates, Fırında makarna.Featured Image 01