Untitled Document

MENKIBE............ İYİLİK YAP DENİZE AT

Büyük evliyâlardan olan Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri bir gün deniz kenarında ge-zerken bir Mecusî, yanına bol miktarda yem almış, de-nizdeki balıklara yem atarken aralarında şöyle bir konuşma geçer: 
- Ne yapıyorsun böyle? 
- Sevap kazanmak için balıklara yem atıyorum. 
- Senin sevap kazanman için, evvela îmân etmen lâ-zım. Sen Müslüman değilsin ki, hangi sevaptan bahsedi-yorsun? 
- Peki benim bu balıklara yem verdiğimi o bahsettiğin Allah görüyor mu? 
- O’nun bilmediği, O’nun görmediği bir şey yoktur.
- Bu da bana yeter. 
Aradan 3-5 sene geçer, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri hacca gider, tavaf ederken bakar, deniz kenarında balıklara yem atan Mecusî de tavaf ediyor. Cüneyd-i Bağ-dâdî hazretleri sormuş: 
- Buralarda senin ne işin var? 
- O beni gördü. 
- Nasıl gördü? 
- Sen gittikten sonra içimde bir nûr parladı, baktım, balıkların hepsi Kelime-i şehâdet getiriyor. Ağaçlara baktım, Kelime-i şehâdet getiriyor, ben de Kelime-i şehâdet getirmeye başladım. Senin Rabbin beni gördü. O gör-düğü için de buraya geldim. Sana şöyle bir nasihatta bulunacağım:
“İyilik yap denize at, balık görmezse Hâlık görüyor.”

GÜNÜN TARİHİ.......  MURÂD-I HÜDÂVENDİGÃR

Sul­tan Mu­râd-ı Hü­dâ­ven­di­gâr, Os­man­lı padişah­la­rı­nın üçün­cü­sü­dür. Sul­tan Or­han’ın oğ­lu, Yıl­dı­rım Bâ­ye­zid’in ba­ba­sı­dır. 1362’de ba­ba­sı ve­fât edin­ce tah­ta çık­tı. Ön­ce An­ka­ra’yı al­dı. La­la Şâ­hin Pa­şa­yı ilk ser­dar ve Sad­ra­zam yap­tı. Haç­lı Or­du­su’­na kar­şı Sırp­sın­dı­ğı Mu­ha­re­be­si­’ni ka­zan­dı. Tu­na’ya ka­dar al­dı. 200 ­bin ki­şi­lik II. Haç­lı Or­du­su­’na kar­şı Ko­so­va Sa­va­şı’nı 9 Ağus­tos 1389’da ka­zan­dı. Sırp Kra­lı La­za­r ve ku­man­dan­la­rı bu sa­vaş­ta öl­dü. Sırp dev­le­ti yok edil­di. Harp sa­ha­sın­da bir ya­ra­lı­nın hâ­li­ni so­rar­ken, o yaralı­ ta­ra­fın­dan şe­hit edil­di.Erkek: Mehmet Emin - Kız: Nevin - Yemek: Domates çorbası, Yaprak sarması, Karpuz.Featured Image 01