Untitled Document

BUGÜN........................ HİC­RET VE HİC­RÎ ŞEM­SÎ SE­NEBA­ŞI

Bugün, 1397 Hic­rî Şem­sî (Hic­rî Gü­neş) yı­lı baş­lı­yor. Şem­sî se­ne, Gü­neş se­ne­si olup, uzun­lu­ğu mi­lâ­dî yıl ka­dar­dır. Her yıl Ey­lül’ün 20’si, Hic­rî Şem­sî yı­lba­şı­dır. Pey­gam­ber efen­di­miz, Mek­ke’den hic­ret edip, Mi­lâ­dî 622 yı­lın­ın 20 Ey­lül ta­ri­hi­ne rast­la­yan Pa­zar­te­si gü­nü, Me­di­ne ya­kın­la­rın­da­ki Ku­bâ kö­yü­ne vâ­sıl ol­muş­lar­dı. Ka­me­rî se­ne­ba­şı ise, mi­lâ­dî 622 se­ne­si­ne rast­la­yan, Mu­har­rem ayı­nın 1. gü­nü olan Tem­muz ayı­nın 16’sı Cu­ma gü­nü idi.
Pey­gam­be­ri­miz “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” 53 ya­şın­da iken, izn-i İlâ­hî ile Me­di­ne-i Mü­nev­ve­re’­ye hic­ret ey­le­di. Sa­fer ayı­nın 27. Per­şem­be (9 Ey­lül) gü­nü sa­bah er­ken evin­den çı­ka­rak, öğ­le­den son­ra Ebû Bekr-i Sıd­dîk’ın evi­ne gel­di. O ge­ce, be­ra­ber çı­ka­rak, Mek­ke’nin 5,5 ki­lo­met­re gü­ney­do­ğu ta­ra­fın­da bu­lu­nan Sevr da­ğın­da­ki ma­ğa­ra­ya gel­di­ler. De­niz­den 759 met­re yük­sek olan bu da­ğın yo­lu çok bo­zuk idi. Mü­bâ­rek ayak­la­rı ka­na­dı. Ma­ğa­ra­da 3 ge­ce ka­lıp, Pa­zar­te­si ge­ce­si bu­ra­dan çık­tı­lar. Bir haf­ta yol­cu­luk­la, Ey­lül ayı­nın 20. ve Re­bî’ul-ev­ve­lin 8. Pa­zar­te­si gü­nü, Me­di­ne­’de Ku­bâ kö­yü­ne gel­di­ler. Ge­ce ile gün­dü­zün eşit ol­du­ğu, Ey­lü­l’ün 23. gü­nü­nü de bu­ra­da ge­çi­rip, er­te­si gü­nü, Re­bî’ul-ev­ve­lin 12. Cuma gü­nü Me­di­ne’­ye vâ­sıl ol­du­lar.
Ömer-ül-Fâ­rûk “ra­dı­yal­la­hü anh” halîfe iken, bu se­ne­ki Mu­har­rem ayı­nın 1. gü­nü, ya­ni hic­ret­ten 70 gün ev­vel, Müs­lü­man­la­rın Hic­rî Ka­me­rî Se­ne baş­lan­gı­cı ka­bul edil­di. Ku­bâ kö­yü­ne gel­dik­le­ri Ey­lül ayı­nın 20. gü­nü de, Müs­lü­man­la­rın Hic­rî Şem­sî Se­ne baş­lan­gı­cı­ ol­du. Acem­le­rin Şem­sî Se­ne­si, bun­dan 6 ay ev­vel, ya­ni Mart’ın 20. gü­nü olan Mecû­si bay­ra­mın­da baş­la­mak­ta­dır.
Bir Şem­sî Se­ne; (Gü­neş se­ne­si) 365,242216 gün­dür. Ya­ni, 365 gün, 5 sa­at, 48 da­ki­ka, 47,46 sa­ni­ye­dir.
Bir Ka­me­rî Se­ne; (Ay se­ne­si) 354,367706 gün­dür. Yani, 354 gün, 8 sa­at, 48 dakika, 28,8 sa­ni­ye­dir.Erkek: Nezih - Kız: Nezihe - Yemek: Bamya çorbası, Biber dolması, Salata, Muhallebi.Featured Image 01