Untitled Document

TARİH.................................. İS­LÂM DEV­LE­Tİ

Haz­ret-i Ebû Be­kir’in ha­lî­fe­li­ği za­ma­nın­da, ci­ha­da gi­de­cek olan İs­lâm Or­du­su, Me­dine dı­şın­da top­lan­mış­tı. Ha­lî­fe on­la­ra şu ko­nuş­ma­yı yap­tı:
“Bi­li­niz ki; Re­sû­lu­ll­ah efen­di­miz şu 10 hu­sû­su ha­ram kıl­mış­tır:
➀ Ki­li­se ve mâ­bet­le­ri yık­ma­yın, için­de­ki din adam­la­rı­na do­kun­ma­yın!
➁ He­nüz sa­va­şa ka­tıl­ma­yan ço­cuk­la­ra sa­kın do­kun­ma­yın!
➂ Ka­dın­la­rı öl­dür­me­yin, nâ­mus ve if­fet­le­ri­ne as­lâ do­kun­ma­yın!
➃ İh­ti­yâr­la­ra, kör­le­re, has­ta­la­ra do­kun­ma­yın!
➄ Ağaç­la­rı kes­me­yin ve ekin­le­ri tah­rip et­me­yin!
➅ Düş­man da­var ve sı­ğır­lar­ın­dan, ye­mek­lik dı­şın­da, faz­la­sı­nı kes­me­yin!
➆ Sa­vaş­ta ele ge­çe­cek olan ga­nî­met ma­lla­rın­dan giz­li­ce al­ma­yın!
➇ Zi­nâ fi­ili­ni as­lâ ir­ti­kâb et­me­yin!
➈ Ya­ra­lı düş­ma­nı ko­va­la­ma­yın ve ka­ça­nı da öl­dür­me­yin!
➉ Esir­le­ri as­lâ öl­dür­me­yin!

 

ZEKÂ BULMACASI........

Bir nehir kenarından, anne ve 2 kızı, baba ve 2 oğlu, bir hırsız ve bir polis, küçük bir kayık ile karşıya geçecekler. Şartlar şöyle:
1. Ka­yığa bir se­fer­de en fazla 2 ki­şi bi­ne­bi­liyor.
2. An­ne­le­ri yok­ken, kız­la­rı ya­ra­maz­lık yap­tı­ğı için ba­ba kız­la­rın hiç­bi­ri ile ka­yı­ğa bi­ne­mez ve ay­nı yer­de ka­la­maz.
3. Ba­ba­la­rı yok­ken oğ­lan­lar ya­ra­maz­lık yap­tı­ğı için, an­ne oğul­la­rı ile kayığa bi­ne­mez ve ay­nı yer­de ka­la­maz.
4. Kayığı kul­lan­ma­yı da sa­de­ce ka­dın, er­kek ve po­lis bi­li­yor.
5. Hır­sız, po­lis yok­ken di­ğer­le­ri ile yal­nız ka­la­maz. Hepsini nehirden nasıl geçirirsiniz?                  (Cevabı yarın)Erkek: Akif - Kız: Gülşen - Yemek: Un çorbası, Etli karnabahar, Havuç tatlısı.

 Featured Image 01