Untitled Document

HÂTIRA....................... BİR BİN­BA­ŞI­NIN VA­Sİ­YE­Tİ

5 Ni­san 1994’te te­rö­rist­ler­ce şe­hit edi­len Bnb. Bed­ri Ka­ra­bı­yık’ın son mek­tu­bu.
Ca­nım An­ne­ci­ğim,
Her­şe­yi­mi sa­na borç­lu­yum. Hep sa­na hiz­met et­me­yi, ya­nın­da kal­ma­yı, hür­met et­me­yi, gü­zel ko­ku­nu kok­la­ma­yı ar­zu­la­dım. Çok az kıs­met ol­du. Bu dün­ya­da sa­na do­ya­ma­dım. Dün­ya­yı se­ve­me­dim, tat da ala­ma­dım. Al­la­hın emir ve rı­za­sı­na ay­kı­rı her şey be­ni ra­hat­sız et­ti. Eğer sen ve­ya ben ön­ce gi­der­sek, ön­ce gi­den ku­ca­ğı­nı açıp bek­le­sin. Sa­çın­dan ben­de bir tu­tam var. Onu ya­nım­da ta­şı­yo­rum. Ölür­sem Al­la­hın iz­niy­le bu kah­ra­man­ca ola­cak­tır. Göğ­süm­de Kur’an var. Kal­bim­de îmân ve du­dak­la­rım­da da son ola­rak Al­la­hın zik­ri ola­cak. Gön­lün müs­te­rih ol­sun. Rab­bi­min hu­zu­ru­na bom­boş gi­di­yo­rum. Fa­kat, O’nun guf­râ­nı­nın be­ni sım­sı­kı ku­şa­ta­ca­ğı­nı umu­yo­rum.  Oğ­lun Bed­ri
Gü­zel Ha­nım­cı­ğım,
Şim­di ay­rı­lık za­ma­nı­dır. Sen genç­sin, oğul­cuk­la­rım çok kü­çük. Si­zi mes’ûd ve bah­ti­yar et­mek için çok ça­lış­tım. Îmân­lı, inanç­lı, dev­le­te ve mil­le­te hiz­met­le dop­do­lu bir ha­yat ya­şa­dım. Göğ­süm, için­de­ki ka­fe­si­ne sığ­mı­yor. Çok du­âlar al­dım. Ke­fe­ni­mi hep üze­rim­de his­set­tim. Ye­ter ki, son ne­fe­si­mi bir mümin ola­rak ve­re­yim. Va­zî­fe­min ba­şın­da iken, Emr-i Hak vâ­ki olur­sa, in­şâ­al­lah şe­hîd olu­rum. Ha­râm lok­ma ye­dir­me­dim. Bil­me­den iş­le­dik­le­ri­miz var­sa Al­lah af­fet­sin. Ço­cuk­la­rı­mı­za hep tat­lı söz­ler söy­le! Na­maz kıl­ma­la­rı için teş­vik et! Ben sen­den râ­zı­yım. Al­lah da râ­zı ol­sun. Al­lah ba­na Cen­net na­sîb eder­se, se­ni de ya­nı­ma ver­sin! İf­fe­tin, nâ­mu­sun ve ha­nı­me­fen­di­li­ğin­le her za­man bir yıl­dız­dın. Al­lah na­sib eder­se, gü­zel yü­zü­nü tek­rar gö­rü­rüm. Ama dün­ya­da, ama âhı­ret­te! Hak­kı­nı­zı he­lâl edin. Eşin Bed­ri

ZEKÂ BULMACASI

1 )7 defa 4’ü kul­la­na­rak,
2) 1’den 9’a kadar rakamları  birer defa kullanarak, 100 el­de ede­bi­lir mi­si­niz?  (Cevabı yarın)

GÜNÜN TARİHİ..................ATATÜRK’ÜN VEFÂTI

1881’de Se­lâ­nik’te do­ğan Ata­türk, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su ve ilk Cum­hur­baş­ka­nı­dır. I. Ci­han Har­bi’nin ar­dın­dan or­du mü­fet­ti­şi vazife­siy­le Sam­sun’a çı­kıp, Mi­llî Mücadele’nin ba­şı­na geç­ti. 1923’den 1938’e ka­dar bir di­zi in­kı­lâ­bı ger­çek­leş­tir­di. İs­tan­bul Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’n­da, 10 Ka­sım 1938’de ve­fât eden Ata­türk, An­ka­ra’da Et­noğ­raf­ya Mü­ze­si’ne defnedildi. 1953 yı­lın­da da Anıt­ka­bir’e nak­le­dil­di.Erkek: Şemseddin - Kız: Nazende - Yemek: Sebze çorbası, Domatesli yumurta, Kadayıf.Featured Image 01