Untitled Document

SOHBET............................. MÛCİZE-KERÂMET-FİRASET-İSTİDRAC-SİHİR

 Allahü teâlâ, her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere, iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere, tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için, bu işin sebeplerine yapışmamız lâzımdır. Mesela, buğday elde etmek için, tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lâzımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri, Allahü teâlânın bu âdeti içinde meydana gelmektedir. Allahü teâlâ, sevdiği insanlara, iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için, bunlara, harikulade, olağanüstü şeyler yaratıyor.
1- Peygamberlerden (aleyhimüsselâm) peygamberlikle-rine delil olarak Allahü teâlânın izniyle meydana gelen ha-rikulâde (olağanüstü) hâllere (Mûcize) denir. Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecmain” mûcize göstermesi lâzımdır. Mûcize Allahü te-âlânın izni ve yaratması ile meydana gelir.
2- Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ümmetlerinin evliyâsında, nefislerinin kötü-lükleri kalmadığı için âdet dışı meydana gelen şeylere, (Ke-râmet) denir.
İbni Abidin diyor ki: [(Mu-tezile) ve (Vehhabi)ler, kerâ-mete inanmadı. İmam ül-haremeyn ve İmam-ı Ömer Nesefi ve birçok âlimler (rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain), kerâ-metin caiz olduğunu ispat etmişlerdir.] Evliyânın [veli] kerâmet göstermesi lâzım değildir. Onlar kerâmet göstermek istemezler, kerâmetlerini gizlerler. Allahü teâlâdan kerâ-met istemekten hayâ ederler, utanırlar, fakat ihtiyaç duyulunca kerâmet gösterirler.
3- Ümmet arasında, veli olmayanlardan meydana gelen âdet dışı, yani olağanüstü şeylere, (Firaset) denir.
4- Harikulade, olağanüstü hâller fasıklardan, günahı çok olanlardan meydana gelirse (İstidrac) denir. İstidrac sahibi, kavuştuğu hâlleri amellerinin neticesi zanneder. Kendinde üstünlük ve olgunluk olduğu hayali ile insanları aşağı görür. Bunun sonu, zarar ve ziyandır.
5- Kâfirlerden meydana gelen harikulâde hâllere ise (Sihir), yani büyü denir.

Salim Köklü TÜRKİYE GAZETESİ  03.02.2019Erkek: Sâdi - Kız: Sedef - Yemek: Düğün çorbası, Izgara balık, Helva.Featured Image 01