Untitled Document

SOHBET................. BAYRAM GÜNLERİ

Bay­ram gün­le­ri, dînî ve mil­lî ba­kım­dan çok önem­li olan, mil­let­çe hep bir­lik­te se­vinç ve huzur için­de kut­la­dı­ğı­mız gün­le­r­dir. Mübârek gün ve ge­ce­ler­de­ gü­nah­lar affedil­di­ği için, Müs­lü­man­lar bu za­man­lar­da se­vinç­li ve ne­şe­li­dir­ler.
Müs­lü­man­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­tı­ğı, küs olan­la­rın ba­rış­tı­ğı, fa­kir, fu­ka­ra ve ye­tim­le­rin se­vin­di­ril­di­ği, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rın ziyâret edil­di­ği bay­ram gün­le­ri, bü­tün İs­lâm mem-leket­le­rin­de özel bir suret­te bu­gü­ne ka­dar kut­la­na­rak gel­miş­tir.
Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Ek­se­riya, Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra ka­bir­ler ziyâret edi­lir, geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin ruhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir. Ço­cuk­lar ba­ba­la­rı­nın ve aile bü­yük­le­ri­nin, genç­ler de yaş­lı­la­rın el­le­ri­ni öper­ler. ­İs­lâ­mi­ye­tin izin ver­di­ği öl­çü­ler için­de ne­şe­le­ni­lir ve lâ­ti­fe­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce, Müs­lü­man­la­rın bir ara­da se­vin­me ve kay­naş­ma gün­le­ri olan bay­ram­lar­la, İslâm top­lu­mu­nun kül­tür mi­ra­sı olan gü­zel örf, âdet ve ge­le­nek­ler ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rıl­mış­ olunur.
Pey­gam­berimiz “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, Me­di­ne­li­le­rin câhili­ye âdet­le­rin­den kal­ma bay­ram­la­rı kut­la­dık­la­rı­nı gö­rün­ce; “Al­la­hü te­â­lâ si­ze on­lar­dan da­ha ha­yır­lı iki bay­ram (Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ra­mı) ih­san et­ti.” bu­yu­ra­rak Müs­lü­man­la­ra se­vinç ve ne­şe gün­le­ri­ni bil­dir­miş­tir. 
Ay­rı­ca İs­lâm bü­yük­le­ri, bir Müs­lü­ma­nın Al­la­hü te­â­lâ­nın emir­le­ri­ne uyup, ya­sak­la­rın­dan sa­kı­na­rak, gü­nah iş­le­me­den, ha­ram lok­ma ye­me­den ge­çir­di­ği gün­le­ri de bay­ram ka­bul et­miş­ler­dir. Cennete gi-rildiğinde ise en büyük bayramdır.Erkek: Alparslan - Kız: Cevher - Yemek: Erişte çorbası, Domatesli yumurta, Aşure.Featured Image 01