Untitled Document

SOHBET.................... DİNDE REFORMCULAR

Sual: Bâzı din büyükleri için, “Dinde reform yaptı.” deniyor. Dinde reform olmadığına göre, bâzı din büyükleri için niçin böyle bir ifade kullanılmıştır?
Cevap: Dinde reformcu olarak bilinenler 3 kısma ayrılmaktadır:
1-Dinde reformcu denilenlerin birinci kısmı, Ehl-i sünnet mezhebinin derin âlimleridir. Bunlar, cahil halk ve İslâm düşmanları tarafından Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri, yanlış inançları ve yanlış işleri düzeltirler. Müctehit âlimlerin Eshab-ı kiramdan işiterek bildirmiş oldukları doğru bilgileri meydana çıkarırlar, kendilerinden bir şey söylemezler. Bunlara Müceddid denir. Bunların geleceğini ve İslâmiyete hizmet edeceklerini, hadis-i şerifler haber vermekte ve övmektedir.
(Benden sonra, her yüz senede, bir âlim çıkar. Dînimi kuvvetlendirir.)
(Ümmetimin âlimleri, İsrail oğullarının Peygamberleri gibidir.)
İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe, İmam-ı Şâfii ve bunlar gibi mezheb imamı olan mutlak müctehitler, İmâm-ı Rabbânî, her asırdaki dört mezhebden birinde olan âlimler ve ileride gelecek olan hazret-i Mehdî bu müceddidlerdendir.
2-Dinde reformcuların ikinci kısmı, Kur’ân-ı kerîme ve hadis-i şeriflere inanırlar, saygı gösterirler. Fakat, İslâm âlimlerinin kitaplarında bildirilen bilgileri kabul etmezler. Kur’ân-ı kerîmden ve hadis-i şeriflerden, kendi kısa görüşlerine göre mânâlar çıkarırlar. Bunlara “Bid’at” veya “Dalâlet” fırkaları denir. Bunların meydana geleceğini de, Peygamber efendimiz haber vermiş ve;
(Ümmetim yetmişüç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmişikisi Cehenneme gidecek, biri, inanış sebebi ile Cehenneme girmeyecektir.) buyurmuştur.
3-Dinde reformcuların üçüncü kısmı, sinsi İslâm düşmanı olanlardır. Bunlar Müslüman gö-rünerek; “Dîni ıslah ediyoruz, ana kaynaklarını meydana çıkarı-yoruz, ilk hâline getiriyoruz.” gibi yaldızlı sözler söyleyerek İslâm dînini yıkmaya, Kur’ân-ı kerîmin ve hadis-i şeriflerin doğru mâ-nâlarını değiştirmeye, bozmaya çalışıyorlar. İslâmiyeti, içeriden yıkmak istiyorlar. Müslüman göründükleri ve dîni ıslah edi-yoruz, hurafelerden temizliyoruz, dedikleri için, cahil halk, bunları gerçek müceddid sanıyor.
Osman Ünlü  TÜRKİYE GAZETESİ 01.10.2019

 

Featured Image 01