Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 06 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 12
22 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

19
НОЕМВРИ
2019
Вторник

323 ден от началото на годината, Оставащи дни : 42
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Белите се премахват от местата, където се чете мевлид. Мевляна Джеляледдин-и Руми (рахметуллахи алейх)