Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 09 Април 1435    Касъм: 166
17 ШАБАН 1440

22
АПРИЛ
2019
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
112 ден от началото на годината, Оставащи дни : 253
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Съобщавам ви човека, за когото е харам  да влиза в Джехеннема. Внимавайте! Това е му’мин (вярващ), който показва лекота и благо отношение към хората. (Хадис-и шериф)