Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 08 Shkurt 1435    Nëntor: 106
27 XHEMAZIJEL AHIR 1441

21
SHKURT
2020
E Xhuma

Dita 52. e vitit, Ditët e Mbetura : 314
Muaji 2., 29 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Më i mi­ri nga ju ësh­të ai i ci­li sil­let më mi­rë me gru­an e tij. Hadithi sherif