Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 09 Mars 1434    Nëntor: 135
4 REXHEP 1439

22
MARS
2018
E Enjte

Dita 81. e vitit, Ditët e Mbetura : 284
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu ka dhënë fjalën se do ta fusë në Xhennet atë njeri i cili fal çdo ditë pesë kohët e namazit duke i dhënë rëndësi dhe dukë iu përshtatur të gjitha kushteve.
Hadithi sherif