Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 18 Shkurt 1436    Nëntor: 116
19 REXHEP 1442

3
MARS
2021
E Mërkurë

Dita 62. e vitit, Ditët e Mbetura : 303
Muaji 3., 31 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kreu i të gjithë gjynaheve është dashuria për këtë botë. Hadithi sherif