Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۰۹ کانون ثانی ۱۴۳۲ قاسم: ۷۶
۲۴ ربیع الآخر ۱۴۳۸

۲۲ جنوری (ژانویه) سال ۲۰۱۷ میلادی
۳
دلو
بهمن
۱۳۹۵
یکشنبه
۲۲ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۴۳
۱.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۰۳. هفته

بالاترین فضیلت ها آنست كه، آنكه به تو نداده، به او بدهی؛ آنكه ترا ظلم كرده او را ببخشی.

(حدیث شریف)

ظفر رضانیه توسط یاووز سلطان سلیم خان ۱۵۱۷ میلادی