Mjere predostroznosti  o ispravnom vremenu Imsâka

U vremenima namaza I posta pripremljeni od strane turskog kalendara I objavljeni na internet stranicama, Tamkin vrijeme i visina ugla sunca od shar'i horizonta koji se odnose na vrijeme namaza se nisu mijenjali, te su time vrijeme namaza I posta odredjeni ispravno. Imsâk vrijeme počinje krajem Shar'i noći u sva četiri mezheba. To jeste, počinje kada se bjeljina zvana  "Fajr-i Sadik" pojavljuje na jednoj tacci UFK-i Zahiri (horizontalna linija) na istoku. Post počinje takodje u ovom vremenu. Ili drugim rijecima, imsak počinje kada  gornja ivica sunca dostigne 19 stepeni do vidljive linije (UFK-i Zahiri).

Ahmet Zija Bey, stručnjak islamske astronomije, piše u svojoj knjizi "Rub'-i Daira": "Evropljani racunaju početak  Fajr-i Sadik  vremena kada se bjelina potpuno rasiri na horizontalnoj liniji. Na osnovu ovoga uzimaju za visinu sunca kao -18 stepeni. Ali mi računamo prvo vrijeme kada se  bjelina pojavi na horizontalnoj liniji. Tako da mi za visinu sunca uzimamo -19 stepeni. I to na osnovu polemike islamskih učenjaka, da početak Imsâka nije kada se bjelina raširi oko horizontalne linije, nego kada se prvi put pojavi na horizontalnoj liniji. "

U knjizi Mukhtasar ILM-i hey'et  štampana od strane ministarstva prosvjete 1898. (h.1316) se kaže: "Imsâk vrijeme (Vakt-i Fajr) se izračunava na -19 stepeni, a pronadjeno oduzimanjem Tamkin vremena od vremena zore." 10 minuta od Tamkin se koristi u svim vremenima.

U knjizi Hey'et-i Felekiyya, koju je napisao Mustafa Hilmi, profesor astronomije i smjera za plovidbu, štampana od strane  ministarstva obrazovanja, deset minuta od Tamkina i -19stepeni su korišteni u određivanju svih namaskih vremena.

U Kedusijevoj knjizi Rub-i Daire se kaže da zora počinje kada gornja ivica  Sunca dostigne 19 stepeni do vidljive linije (Shar-I UFK)

Ibni Yunus je  zasnovao svoje racunanje imsaka na 19 stepeni i na osnovu toga pripremio njegovu tabelu.

Ibni Shâtir,koji je  živio u 14. Vijeku, uzeo je za visinu sunca ispod horizonta 19 stepeni  i njegovog savremenika Al-Halili je takodje izracunao njegovu tabelu na osnovu njegovih podataka. Tabele namaskih vremena pripremljene za vrijeme Osmanskog carstva su bazirane  na osnovu podataka Ibni Shâtir o položaju sunca ispod horizonta.

Gazi Ahmed Muhtar Paša piše u svojim knjigama ISLAH-ut Takwim i Rijad-ul-Mukhtar da su se stručnjaci astronomije složili na činjenici da kada je sunce -17 stepeni ispod horizontalne linije, to je vrijeme za svanuce i jaciju, a kada je -19 je da je vrijeme za zoru (Imsâk).

Sto znaci, vjekovima su islamski učenjaci bili suglasni da je u vrijeme zore (Imsâk) visina sunca -19 stepeni ispod horizonta i da su sve ostale vrijednosti neispravne.

Ovo je činjenica  navedena u fetvi. (Fetva je konačno objašnjenje u kojem ovlašteni islamski učenjak odgovara na pitanja muslimana ). Osobe koji nisu mudžtehidi nemaju pravo na  izmjenu fetve. Djela obožavanja koji se ne obavljaju u skladu sa fetvom nisu sahih (važeci). Za vjerska pitanja, muslimani moraju slijediti islamske učenjake, a ne kršćane i ljude van mezheba.

Zapravo, to je bilo obaviješteno i potvrđeno od strane dokumenta koji je izdala opservatorija Kandilli sa Boazici univerziteta, br. 1354 datuma 08.07.1992, da položaj sunca ispod horizonta se koristi 1400 godina za odredjenje imsak vremena I jacijskog namaza, i oni su bili -17 stepeni za jaciju (svanuce) i -19 stepeni za Imsâk (zoru). Također se kaže za Tamkin period:

"Period zvani Tamkin: To je zbir vidljivih zraka sunca, horizontalni ugao koji ovisi o visini lokacije, iznos prelamanja svjetlosti na horizontu i trajanje vremena za horizontalni paralaks sunca.

Prema proračunima, ovaj iznos Tamkina se mijenja od 8 do 10 minuta za određenu lokaciju za različite datume u godini. Iz tog razloga,  u global je postal tradicija da se prihvati kao 10 minuta, te da se mora oduzeti od vremena namaza prije podne, i dodati za vrijeme namaza poslije podne.

Dr. Muhammed Ilijas pruža vrijedne informacije o zori i pravi seme za islamsko svicanje, zoru i safak u svojoj knjizi Moderni Vodič za astronomsko racunanje islamskog kalendara, vremena i kible. Ovi njegovi zapisi su rasvijetlili nasu temu: "Ranije sam takođe koristio manje stepene u zori i svanucu prateci Bagvi. Ali, kasnije, pod svjetlom mog daljeg  istraživanja i dobijenog saznanja, shvatio sam da je ovo bilo pogresno. Renomirani malezijski astronom šeih Tahir koristi -20 stepeni za zoru i -18 stepeni za jaciju. Pruzajuci čak I najmanji iznos perioda koji poništava post je vazan. Najvise je potrebna paznja. To je prihvatljivo koristiti 10 minuta od Tamkina za početak posta."

U nastavku su neki od dokumenata sa njihovim izvorima koje izdaje Viši Odbor za vjerska pitanja godine 1983. od kad su njeni temelji o neophodnosti korišteni -19 stepeni visine. Veze koje su još uvijek dostupne na zvaničnom sajtu Predsjedništva za vjerska pitanja su također navedene u nastavku.

U prvim i posljednjim stranicama "Takvim-I Zija" kalendara, koji je zajednički pripremljen od strane stručnjaka astronomije i Višeg odbora za vjerska pitanja, a objavljen 1926., piše: "Ovaj kalendar je pažljivo pregledao Viši Odbor za vjerska pitanja, a objavljena sa potvrdom Odsjeka za vjerske pitanja."    U vjerskim pitanjima, vrijeme namaza koji su odobreni od strane islamskih učenjaka i islamskih specijalista u astronomiji, moraju biti koristeni. Elmalili Hamdi Jazir daje detalje o ovom pitanju u 22. tomu njegovih periodičnih "Sebil-ur-Reshad".

Kao cinjenica, 1958. godine predsjedništvo vjerskih pitanja je dalo odgovor kolumnistu govoreći: "Kada je u pitanju Imsâk vrijeme; kažete da "Britanci, Amerikanci i Francuzi su usvojili ovo vrijeme kao vrijeme kada je sunce 18 stepeni ispod horizontalne linije' u vasem  članku. Pitam se šta obožavaju ova tri hrišćanska naroda u vrijeme Imsâka  te zbog toga prihvataju ovo neslaganje kao osnovu. Čak i ako su to od strane islamskih stručnjaka astronomije? Imsâk vrijeme je trenutak kada ustanak zore počinje (to je trenutak kad se bjeljina javlja kao tačka na istočnom horizontu). Bivsi astronomi (svi prijasnji islamski stručnjaci astronomije) su prihvatili ovaj trenutak kao 19 stepeni sunca ispod horizonta.

Ovo znači da vrijeme prihvaceno od islamskih astronoma nije -18 stepeni nego -19. Namaska vremena moraju biti izračunata u skladu sa ovim i proračuni u našem kalendaru se zasnivaju na ovo."

Oni su izjavili da se Imsâk izračunava logaritmom i trigonometrijom, i sa ovim formulama se takodje vrsi izračunavanje Tamkin perioda.
Ovo su poslali gorenavedenom autoru novina.

Vrijeme imsaka objavljenom u turskom kalendaru i na našim web stranicama su svi izracunati na isti nacin koji smo ovdje pomenuli, koristenjem 19 stepeni ispod horizonta i uzimajući Tamkin za vodece vrijeme.

Niko nije promijenio vremena za Tamkin i visine sunca ispod horizonta do godine 1983. Svi alimi, sejhovi islam, muftije, svi muslimani su bili obavljali svoje namaze i pocinjali njihove postove u njihovo Sher-i vrijeme. Čak i sada, muslimani ne trebali da se drže dalje od ovog zajedničkog dogovora muslimana (idžmaul Muslimin).

U odgovoru na pitanje čitaoca od strane predsjedništva za vjerska pitanja, datuma 13.08.2010 se kaze:

Namaska vremena, posebno ugao sunčevog približavanja horizontu u određivanju jacije namaza I imsâka su uvijek bili predmet za astronome. Jos  od vremena halife Me'muna vrijeme jacije I imsaka su bili odredjeni kao 17 stepeni za jaciju namaz I 19 stepeni za imsak.

U saopštenju predsjedništva za vjerska pitanja, datuma 17.07.2013,

Objavljeno na web stranici, http://diyanet.gov.tr/tr/icerik/basin-aciklamasi/8204?getEnglish=8204, se kaže:

"Po nalogu predsjednika Ahmet Hamdi Aksekija, koji je zaduzen za vjerska pitanja, komisije na čelu s’ prof. Fatin Gokmen i sastavljeni od strane Kamil Miraša, istanbulski muftija Omer Nasuhi Bilmen, Ejupski muftija Ismail Habib Erzen i Muvakit Jusuf Zija Gokće, je odlučeno da se proračuni Imsâka zasnuju na 19 stepeni 1949. godine."

Opet na istoj web stranici: http://www.adanamuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr= 13576

"S druge strane, prof. Fatin Gokmen, jedan od vodećih stručnjaka na tu temu, kaže:" ...kao rezultat nekoliko zapažanja od strane različitih lokacija i za duži vremenski period, oni su utvrdili da nestanak Shafak-i ahmar se javlja kada je sunce 17 stepeni ispod horizonta i vrijeme Imsâka se javlja u nestanku Shafak-i abjaz kada sunce dostigne 19 stepeni ispod horizonta. Posmatrači kasnijih generacija su takođe utvrdili i odobrili stavke profesora  Gokmena i slozili se sa cinjenicom od 17 i 19 stepeni.(prof. Fatin Gokmen, Sebilur-reshad, treci tom, br. 61)

Opet na istoj web stranici: http://www.adanamuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr= 13576

“ S ciljem da budu oprezniji, neke islamske zemlje i muslimansko stanovništvo smatraju da je Imsâk vrijeme čak i ranije, uzimajući 19 stepeni kao osnovu za njihovo računanje. Zapravo, u Masdzid-i Haram i Masdzid-i Nebij, dvije najsvetije lokacije za muslimane, se takodje racuna na ovaj nacin."

Na sastanku gdje su  prisustvovali predstavnici za vjerskih pitanja i predstavnici kalendara, koji je održan u predsjedništvu za vjerska pitanja, memorandum su potpisali svi, uključujući odsjek menadžera za kalendare i stručni autoritet predsjedništva, Arif Ćoklu.

Memorandum je dokumentovao da su se svi složili o korištenju 19 stepeni, dok racunanje Imsâk vremena i to je prihvatljivo trajanje za Tamkin od 10 minuta u Turskoj.

Rezultat koji može biti dostignut od strane  svih izvora i cak vise dokaza je sledeci:

Imsak  vremena izračunata bez perioda Tamkina i prihvatanje visine ispod horizontalne linije kao -18 stepeni su neispravna.

Izračunavanje sa oboje, uzimajući visinu sunca ispod horizonta kao -18 stepeni i eliminacijom Tamkin perioda potpuno pravi oko 15-20 minuta razlike u vremenima Imsâka (u zemljama koje su između širina od 36 do 42 stupnjeva kao što je Turska) vrijem za post pocinje otprilike 15-20 minuta kasnije nego ispravno Imsâk vrijeme. Post koji je skraćen ovim razlogom treba ponoviti.

Misljenja i tvrdnje onih koji su obavijestili o pogresnim vremenima za Imsâk i rekli da se 18 stepeni pretpostavlja kao naučni kriterijum umjesto 19 stepeni u skladu s islamskim principom za olakšano obožavanje, dok je Tamkin vrijeme pomjereno prije Imsâk vremena 1982., sto znači promijeniti ono što su  islamski učenjaci rekli. Ovo je zbog toga sto uz subjektivni izraz "u skladu sa principom olakšavanja" stvarno vrijeme Imsâka je postavljeno na nulu i neosnovana vremena, koja su predstavljena kao Imsâk vrijeme uklanjanjem Tamkin perioda.

Princip olakšavanja ne znači "raditi sve da biste uživali, raditi samo što je jednostavno", dok u suprotnom, to znači iskoristiti stvari koje su dopustene u vjeri. One su objasnjene i skupljene kao takve od strane islamskih učenjaka u njihovim dragocenim knjigama.

Znakovi Imsâka i namaskih vremena su određeni Kur’anom I hadisom (Nass). Islamski ucenjaci su ovo objasnili i islamski astronomi su izračunali vrijeme za ibadete. Oni su ucvrsceni kao pisanje na mermeru, praktikuju se  stoljećima i nisu se mijenjali do 1983. godine.

U biljeskama "Durer-ul Hukkâm" se kaže, "Pravila koja ovise o običajima i tradicijama se mogu mijenjati kada se mijenjaju vremena. Međutim, pravila koja su u zavisnosti od Nass se ne mijenjaju."

Po istom principu, u 39. članku Mecelle, i u njegove biljeske, se kaže: "Pravila se mijenjaju vremenom. Pravila ovisna o običaj i tradiciju se mogu promijeniti. (Ali) pravila zasnovana na Kur’anu I hadisu (Nass) se ne mijenjaju."

Dakle, post koji je obavljen u pogrešno doba Imsâka koji je promijenjen 1983. godine, spominjanjem takozvanog "princip olaksice", postaje nuliran (Fâsid) jer se ljudi nisu pridrzavali pravog vremena za Imsâk.

Kao što je obaviješteno u knjigama islamskih učenjaka, stoji u Durr-i Yekta da post i jacija namaz onih koji su odgodili Imsâk vrijeme od 3 do 4 minute i onih koji su ‘pozurivali’ zalazak sunca od 3 do 4 minute, su postali beskorisni (Fâsid) .

Post  koji je izvršen tokom pridrzavanja pogrešnog vremena Imsâka, što je dokazano lažno I neispravno, treba svakako uciniti Qaḑā (ponoviti).


TURKIYE KALENDAR
TIME IZRAĈUNAVANJE DIREKCIJA
Naš e-mail adresa: info@turktakvim.com