Untitled Document

SAĞLIK.......... ŞUNLARDAN UZAK DURMALI

Şeker ve ürünleri: Nörolojik problemlere sebep olur. Hafızayı ve öğrenme kabiliyetini zayıflatır.
Alkol: Karaciğeri iflas ettirir. Beyni bitirip tüketir. Düşünme yeteneğini ve hafızayı zayıflatır.
Fast Food: Beynin kimyasını değiştirir. Bu da depresyon ve anksiyete problemlerine yol açar. Öğrenme bozukluğu, motivas-yon eksikliği ve hafıza zayıflığına yol açar.
Kızarmış yiyecekler: İşlenmiş yiyecekler, kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular bulunur. Bunlar ciddi beyin hasarlarına yol açar, beyin sinirlerini zedeler.
İşlenmiş veya pişirilmiş gıdalar: Bunlar da merkezi sinir sistemine zarar verir ve beyin bozukluğuna yol açar. Yaşlılarda alzheimera sebep olabilir.
Çok tuzlu gıdalar: Kalbe, beyne zarar verir, zekâyı geriletir.
Tahıllar: Çoğu beyin fonksi-yonlarına zarar verir. Faydalı olanları tam kepekli olanlardır.
İşlenmiş proteinler: Bunlar kas yapıcıdır. Et en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzerleri zararlıdır. Sinir sistemini tahrip eder.
Yapay tatlandırıcılar: Şeker yerine yapay tatlandırıcılar çok zararlıdır. Beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.
Nikotin: Nikotinin zararları saymakla bitmez. Başta beyne kan gitmesini engeller. Bu da beyinin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

GÜNÜN TARİHİ............  İLK MECLİSİN AÇILIŞI

Os­man­lı Dev­le­ti’n­de, ana­ya­sa özel­li­ğin­de­ki Kâ­nûn-i Esâ­sî’nin Sul­tan II. Abdülhamid Hâ­nın em­riy­le 28 ki­şi­lik bir he­yet ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nıp, 23 Ara­lık 1876’da ka­bul ve ilân edil­me­sin­den son­ra, 1877 yı­lı­nın ba­şın­da ilk me­bus (mil­let­ve­ki­li) se­çim­le­ri ya­pıl­dı. Kâ­nûn-i Esâ­sî’ye gö­re Mec­lis-i Umu­mî; Pâdişah ta­ra­fın­dan ta­yin edi­len 40 üye­lik bir Âyân Mec­li­si ile her 50 000 ki­şi için bir üye ol­mak üze­re halk ta­ra­fın­dan se­çi­len Mec­lis-i Me­bû­san’dan mey­da­na ge­li­yor­du. 
Mec­lis-i Me­bû­san ve Âyân Mec­li­si’n­den mey­da­na ge­len Mec­lis-i Umu­mî, 20 Mart 1877’de Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nın mu­â­ye­de (bay­ram­laş­ma) sa­lo­nun­da Pâdişahın ko­nuş­ma­sıyla açıl­dı.

 

GÜNEŞ KOÇ BUR­CU’NDA: Bu­gün, 20 Mart. Gü­neş Koç (Ha­mel) Bur­cu’na gir­miş ve ba­har mev­si­mi baş­la­mış­tır. Gü­neş, bu burç­ta 30 gün ka­la­cak ve 19 Ni­san’da Bo­ğa Bur­cu’na gi­re­cek­tir.Erkek: Hayreddin - Kız: Hülya - Yemek: Ezogelin çorbası, Türlü, Salata, Sütlaç.Featured Image 01