Untitled Document

SOHBET.................. KEFFÂRET NAMAZI

Keffâret Namazı: Ramazan ayının son Cuma namazından sonra kılınan 4 rekâtlık nafile namazdır.
Keffãret-i namaz ve mübârek zamanlarda yapılan diğer ibâdetler, kazâ edilmiş olan farz namazların, kazâya bırakma ve kazâsını geciktirme günahlarının affolması maksadıyle yapılan tevbenin kabul olması içindir. Yoksa kılınmamış namazlar kazâ edilmedikçe affolmaz. Nitekim oruç keffâreti de, oruç borcunu ödemiyor, gün sayısınca orucun kazâsı da gerekiyor.
Bu dört rekâtlı namazın her rekâtında, bir Fâtiha, bir Âyet-el kürsi ve 10 Kevser sûresi okunur. Bu namaza şu şekilde niyet edilir: (Kazâya kalan ve kazâsı geciken namazlarımın günahlarının affolması için, keffâret namazı kılmaya!) Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır.                                                   Dinimizislam.com

MENKIBE.............      RİYÂNIN FENALIĞI

Halk ara­sın­da din­dar ola­rak bi­li­nen bi­ri, Pâdişahın misafiri ol­muş­tu. Sof­ra­ya otur­duk­la­rı za­man, her za­man ye­di­ğin­den da­ha az ye­di. Na­ma­za kalk­tık­la­rı za­man, her gün­kün­den da­ha çok kıl­dı. Elâ­le­min, ken­di­si­ni tak­dir et­me­si­ni is­ti­yor­du.
Evi­ne dö­nün­ce sof­ra kur­dur­du, ye­mek is­te­di. An­la­yış­lı bir oğ­lu var­dı. Ba­ba­sı­na sor­du:
- Sul­ta­nın ziya­fe­tin­de bir­şey ye­me­din mi, ba­ba? 
- On­la­rın önün­de ayıp­la­ma­sın­lar di­ye fazla ye­me­dim.
- Öy­ley­se na­ma­zı da ka­zâ et sen! Çün­kü onu da işe ya­ra­ya­cak gi­bi kıl­ma­mış­sın­dır.
N     N     N
Ey hü­ner­le­ri­ni avu­cun­da tu­tup, ayıp­la­rı­nı kol­tu­ğun­da sak­la­yan mağ­rur! Âciz gü­nün­de bu geç­mez pa­ray­la ne ala­cak­sın?
İh­lâs sa­hi­bi, ibâ­det ya­par­ken baş­ka­la­rı­na gös­ter­me­yi hiç dü­şün­mez. İbâ­det­le­ri­ni baş­ka­la­rı­nın gör­me­si ih­lâ­sı­na za­rar ver­mez. Ha­dîs-i şe­rîf­te; “Al­la­hü te­â­lâ­yı gö­rür gi­bi ibâ­det et! Sen O’nu gör­mü­yor isen de, O se­ni gör­mek­te­dir.” bu­yu­rul­du. Baş­ka­la­rı­nın sev­gi­si­ne ve met­het­me­le­ri­ne ka­vuş­mak için, dün­ya iş­le­ri ile, on­la­ra iyi­lik yap­mak, ri­yâ olur. İbâ­det ile olan ri­yâ bun­dan da­ha fe­na­dır. Al­la­hü te­â­lâ­nın rıza­sı­nı dü­şün­me­den ya­pı­lan ri­yâ, hep­sin­den da­ha fe­na­dır. Gü­lis­tan’dan 

 Erkek : Selâmi - Kız : Rahime - Yemek : İşkembe Çorbası, Fırında patates, MuhallebiFeatured Image 01