Untitled Document

ŞİİR................. GÜL İÇİNDE GÜLÜ BİLSEM

Deli dolu gezer miydin?
Yol içinde yolu bilsem!
Bu kadar çok yazar mıydın?
Dil içinde dili bilsem!

Hem arıya, hem peteğe,
Ders verirdim kelebeğe,
Konar mıydın her çiçeğe?
Bal içinde balı bilsem!

Gönül başlar, bir savaşa,
Aklı vurur taştan taşa,
Öyle akar mıydım boşa?
Sel içinde seli bilsem!

İster fazla, ister noksan,
Ne gelirse O’ndan ihsan,
Eder miydin derde isyan?
Hâl içinde hâli bilsem!

Bülbül gibi uyanırdım,
Dikenine dayanırdım,
Kokusuna boyanırdım,
Gül içinde gülü bilsem!

Goncasını dermez miydim?
Kurtuluşa ermez miydim?
Uğruna can vermez miydim?
Gel içinde gel’i bilsem!

ÇİN SED­Dİ
M. Ö. 221’de, Türk akın­la­rın­dan kur­tul­mak için ya­pı­mı­na baş­la­nıp yak­la­şık 830 yıl­da ta­mam­lan­dı. Uzun­lu­ğu 6250 km’dir. Du­va­rın ya­pı­mın­da 1 mil­yon­dan faz­la in­san ça­lış­tı. Bu­gün böy­le bir in­şa­atın mâ­li­ye­ti de du­va­rın ki­lo­met­re­si ba­şı­na 225 mil­yar TL edi­yor. Bu mâ­li­ye­te du­var­da­ki gö­zet­le­me ku­le­le­ri da­hil de­ğil.

DÜNKÜ CEVAP

 

Featured Image 01