Untitled Document

ŞİİR.................... BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN

Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu,
Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün.
Ölüm var­dır, her­kes bi­li­yor bu­nu,
Az­râ­il ka­r­şı­na ge­le­cek birgün.

Gü­ven­me sağ­lı­ğa erir­sin el­bet,
Son de­fa ya­ta­ğa gi­rer­sin el­bet,
Son ne­fe­si­ni de ve­rir­sin el­bet,
Bu ha­ya­tın so­na ere­cek birgün.

Ya­ta­ğa ya­tı­rıp so­yar­lar se­ni,
Bir tah­ta üs­tü­ne ko­yar­lar se­ni,
Kâ­fur­lu su ile, yu­yar­lar se­ni,
Her­kes bu top­ra­ğa gi­re­cek birgün.

Te­ne­şir üs­tün­de yı­ka­nır te­nin.,
Kur­da ku­şa ha­zır naz­lı be­de­nin,
Pa­ram par­ça olur be­yaz ke­fe­nin,
Or­da bör­tü-bö­cek yi­ye­cek birgün.

Can­sız be­den omuz üs­tün­de gi­der,
Mu­sal­la ta­şı­na, na­aşın iner,
İmam­la ce­ma­at na­ma­zın kı­lar,
Ko­nu-kom­şu kab­re ko­ya­cak birgün.

Şan ile şöh­re­tin kur­tar­maz se­ni,
Sa­rar­lar beş par­ça be­yaz ke­fe­ni,
Ba­zı ah­mak­lar da, al­kış­lar se­ni,
Göz­le­re de top­rak do­la­cak birgün.

Tut­maz olur bir gün tu­tan el­lerin,
Çü­rüyüp gider o şakrak dil­lerin,
Se­vip ka­zan­dı­ğın tatlı mal­ların,
Dosta ve düşmana ka­lacak birgün.

Ar­tık baş­ba­şa­sın, sen ve ka­bir,
Bi­raz son­ra ge­lir, Mün­ker’­le Ne­kir,
Dün­ya­da iken sen et­tin­se zi­kir,
Yap­tı­ğın kar­şı­na çı­ka­cak birgün.
En son ne­fe­si­ni ver­di­ğin ge­ce,
Ka­ran­lık­ta yal­nız kal­dı­ğın ge­ce,
Öl­dü­ğün an­lar­sın var­dı­ğın ge­ce,
Bu öm­rün so­na ge­le­cek birgün.

Ruh çı­kın­ca ka­lır ku­ru bir be­den,
Bu zamana kadar dönmedi giden,
Var ise îmânın, kur­tu­lur­sun sen,
O karanlık yere girersin birgün.

Ma­lın düş­ma­nlara ka­la­cak senin,
Bu öm­rü­nün so­nu ge­le­cek senin,
Amel­ler kar­şı­na du­ra­cak senin,
O ki­bir­li ben­zin so­la­cak bir­gün.

Mirascıya kalır sıcak döşeğin,
Gözünde mi olur oğul uşağın?
Mezarda çözerler belin kuşağın,
Üstünde zambak açacak birgün.

Kab­ri­nin top­ra­ğı be­de­nin sı­kar,
Dün­ya­da yap­tı­ğın kar­şı­na çı­kar,
Son­ra Ce­hen­ne­min ate­şi ya­kar,
Naz­lı be­den kö­mür ola­cak birgün.

Gü­nah-se­vap için Mi­zan ku­ru­lur,
İn­ce­den in­ce­ye he­sap so­ru­lur,
Ce­vap ve­rir i­ken di­lin tu­tu­lur,
Her­kes he­sa­bı­nı ve­re­cek birgün.

Sı­rat Köp­rü­sü’nden atar­lar se­ni,
Son­ra Ce­hen­ne­me so­kar­lar se­ni,
Gü­nah mik­ta­rın­ca ya­kar­lar se­ni,
Her­kes yap­tı­ğı­nı çe­ke­cek birgün.

Kab­rin ol­sun Cen­net bah­çe­si sa­na,
Ce­hen­nem çu­ku­ru da bâzı­la­rı­na,
Bu ya­zı­lar ib­ret ol­sun in­sa­na,
İnan, bü­tün bun­lar ola­cak bir­gün.
Ah­met Gül­men - Es­ki­şe­hir

DÜNKÜ CEVAP :  37Erkek: Haluk - Kız: Özlem - Yemek: Ezogelin çorbası, Ciğer yahni, Salata, Kabak tatlısı.Featured Image 01