Untitled Document

SOHBET................. KIYÂMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİ (2)

7-Güneş batıdan doğacak: Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki: “Rabbinin bâzı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü îmânı fayda vermez.” [En’âm, 158] Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Güneş batıdan doğmadıkça kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân eder, ama îmânı fayda vermez.”  [Buhârî, Müslim]

8-Ateş çıkacak: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Hicâz’dan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.” [Müslim]

9-Yer batması görülecek: Hadîs-i şerîfte buyuruluyor ki: “Doğu, Batı ve Cezîretü’l-Arab’da yer batışı görülecek.”  [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce]

10-Kâbe yıkılacak: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker hâlde görüyorum.” [Buhârî, Müslim]

Muhtelif hadîs-i şerîflerinde kıyâmet alâmetleri olarak şunları da zikretmiştir:
Büyük depremler olacak. Gökler ve dağlar parçalanacak.
Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacak. 
Güneş ve Ay kararacak.
Prof. Dr.Ramazan Ayvallı               TÜRKİYE GAZETESİ        1/2.02.2016

BUGÜN  ...............     GÜNEŞ KOVA BURCU’NDA

Bu­gün, 20 Ocak. Gü­neş, Ko­va (Delv) Bur­cu’na gir­miş, kı­şın 2. ayı baş­la­mış­tır. Gü­neş, bu burç­ta 30 gün ka­la­cak ve Şu­bat’ın 19. gü­nü Ba­lık Bur­cu’na gi­re­cek­tir.
Not: Burç­la­rın var­lı­ğı il­mî bir ha­ki­kat­ olmasına rağmen son se­ne­ler­de­ in­san­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü, burç­la­ra gö­re fal bak­mak gi­bi hu­râ­fe­le­re inan­mak­ta­ ve in­san­la­rı do­ğum ta­rih­le­ri­ne gö­re, her burç­ta­ki in­san­la­rın, her ba­kım­dan ay­nı huy ve ka­rak­ter­de ol­du­ğu­nu söy­le­mek­te­dir­ler. Ma­ale­sef, za­ma­nı­mız­da ga­ze­te­le­rin en çok oku­nan kö­şe­le­ri, burç ve fal kö­şe­le­ri­dir. Bu hu­râ­fe­ler yal­nız biz­de de­ğil, Ba­tı’da da çok yay­gın­dır. Kazâ ve ka­de­re ina­nan, gay­bı ve ge­le­ce­ği sa­de­ce Al­la­hü te­âlâ­nın bi­le­ce­ği­ne îmân eden bir Müs­lüman, böy­le hurâfeler­den uzak durur.

Featured Image 01