Untitled Document

SOHBET........ MEKTÛBÂT-I RABBÂNÎ

İmam-ı Rabbanî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Serhendî hazretleri, hicrî Onbirinci asrın müceddididir. Hicrî 971 [m. 1563] yılında Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu ve 1034 [m. 1624] senesinde orada vefât etti. İslâm âlimlerinin göz bebeğidir. Tasavvuf bilgilerinin mütehassısı idi. Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcı idi. Zâhirî ilimlerde ve kalp bilgilerinde, esrarın mârifetlerinde derya idi. Bilinmeyen ve işitilmeyen ilimlerin kaynağı idi. Onun eseri, 3 cild olan (Mektûbât) gibi bir kitap, o zamana kadar yazılmamıştı. Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur. İslâm dinindeki bid’atları, sapıklıkları kökünden silip kaldırdı. Hakikatleri açığa çıkardı. Bu yüce imamın mektupları, kitapları, insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu 536 mektubu, üç cild hâlinde toplanarak (Mektûbât) kitabı meydana gelmiştir. 
İmâm-ı Rabbânînin ve oğlu Muhammed Ma’sûmun (Mektûbât) kitapları Müstekîmzâde Süleymân Efendi tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Fârisî aslı, Hindistân’da ve Afganistân’da basılmış ise de, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistân’da basılmış olanı pek nefîstir. Bu fârisî baskının, fotokopisi 1397 [m. 1976] senesinde, İstanbul’da Hakîkat Kitâbevi tarafından gâyet nefîs olarak bastırılmıştır. Birinci cildi Türkçeye terceme edilerek (Mektûbât Tercemesi) adı ile bastırıldı. 
Bu kitabı dikkat ile okuyan tâlihli bir kimse, kâmil bir îmân ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tasavvufu, hakîkî tarîkati anlayarak, sahte tarîkatçılara aldanmaz. Müslümanların, temiz gençlerin, aziz vatanımızın şehit evlâtlarının bu alçakça saldırılardan korunmaları, saâdet ve kurtuluş yolunu görebilmeleri ve sahte tarîkatçıların tuzaklarına düşmemeleri için, (Mektûbât) kitabını okumalarını tavsiye ederiz. Bu kitap, insanları zararsız ve iyi huylu yapmak için yazılmıştır. Bu kitabı anlayan ve uyan insan, Allahü teâlânın emirlerine ve devletin kanûnlarına itâat eder. İslâm dîni, hükûmete isyan etmeği, kanunlara karşı gelmeği, fitne çıkarmayı şiddetle yasak etmiştir.               TÜRKİYE GAZETESİ     24.07.2019


Erkek: Bahri - Kız: Bahriye -Yemek: Mercimek çorbası, Fırında tavuk, Revani.

 Featured Image 01