Untitled Document

MAKALE.................. ROGER GARAUDY

Ünlü Fransız düşünürü Roger Garaudy (Roje Garodi), Paris’te 99 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Eserleri 40’ı aşkın dile çevrilen Garaudy, geride 60 kadar eser ve sayısız makale bıraktı. Roger Garaudy dış dünyaya Fransa’nın yüz akı olarak takdim edilen bir düşünürdü.
1913’te Marsilya’da doğdu. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi’den edebiyat dalında, 1954 yılında da SSCB Bilimler Akademisi’nden bilim dalında doktor unvanını aldı. Fransız Parlamentosu’nda milletvekili, Millet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Senatör olarak görev yaptı. Bir ara Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi müdürlüğü yaptı. Fransız Komünist Partisi’nde zirveye tırmanmışken yaptığı tenkitlere kulak asılmadığı için bu kuruluştan koptu.
Roger Garaudy, 1982’de İslâmiyeti seçip Filistin halkının haklarını İsrail’e karşı savunmaya başladıktan sonra, pek çoğu İsrail taraflısı sermayenin elinde olan Batı basın-yayın organları ve büyük yayınevlerince dışlandı. Kendisinden tek satırla, tek kelimeyle dahi bahsetmez ve kendisine söz hakkı vermez oldular.                                                               Basın: 15.06.2012
H   H   H
“8 Ni­san 1983 gü­nü Bin­ga­zi’nin Kar­yü­nes Üni­ver­si­te­si­nin kon­fe­rans sa­lo­nun­da bir bü­yük ilim ada­mı, bir bü­yük ya­zar Ro­ger Ga­ra­udy; “Evet, bu­gün ben Müs­lü­ma­nım. Ni­çin İs­lâ­mı seç­ti­niz, di­yor­sa­nız; İs­lâ­mı seç­mek­le ça­ğı seç­tim.” dedi ve şunları söyledi:
“İs­lâm, çağ­la­rı ar­ka­sın­da sü­rük­le­yen bir din­dir. Di­ğer din­ler ise, çağ­la­rın ar­ka­sın­da sü­rük­len­di. Ya­ni, İs­lâm dı­şın­da­ki bü­tün din­ler za­ma­na uy­du­rul­du, de­ğiş­ti­ril­di ve re­for­ma ta­bi tu­tul­du. Mu­kad­des ki­tap­lar za­ma­na gö­re tah­rif edil­di. Kur’ân-ı ke­rîm ise, in­di­ril­di­ği gün­den be­ri hep za­ma­na hük­met­ti. İn­sa­nı, mah­luk­la­rın ef­da­li ve en şe­ref­li­si ola­rak bil­di­rir­ken, onun sö­mü­rü­le­me­ye­ce­ği­ni an­lat­mış­tır. İs­ra­fı, gös­te­ri­şi ve lük­sü ya­sak­la­yan, ka­zan­cı alın te­rin­de­ki dam­la­cık­lar­da ara­yan, bi­ri­ken ser­ma­ye­yi fa­kire öl­çü­lü ve ah­lâk hü­küm­le­ri için­de ak­ta­ran, fâ­izi, tem­bel­li­ğe se­bep ol­du­ğu için ya­sak­la­yan ve gay­ri­meş­ru ser­ve­ti böy­le­ce im­ha eden bir sis­tem­ler man­zu­me­si­dir. Mark­sizm ile ka­pi­ta­liz­min iki­si de, in­sa­nı sö­mü­ren sis­tem­ler­dir. İs­lâm bun­la­ra kar­şı, in­sa­na pres­ti­ji­ni ia­de eden bir se­mâ­vî din­dir...”             (Hak Sö­zün Ve­sî­ka­la­rı: 398)

 Erkek: Mazhar - Kız: Raziye - Yemek: Sütlü çorba, Izgara köfte, Piyaz, Meyve.Featured Image 01