Untitled Document

YURDUMUZ................ YÖNLER VE RÜZGÂRLAR

Pu­su­la­da 4 ana yön ve 4 ara yön var­dır. Bu yön­ler­den esen rüz­gâr­lar ve kı­salt­ma­ları:
ANA YÖNLER VE RÜZGÂRLAR
    Derece    Yön    Kod    Rüzgâr Adı
    0°     Ku­zey     N     Yıl­dız
     90°     Do­ğu     E     Gün­doğ­u­su
     180°     Gü­ney     S     Kıb­le
     270°     Ba­tı     W     Ba­tı
ARA YÖNLER VE RÜZGÂRLAR
     Derece     Yön     Kod     Rüzgâr Adı
     45°     Ku­zey­do­ğu     NE     Poy­raz
     135°     Gü­ney­do­ğu     SE     Ke­şiş­le­me
     225°     Gü­ney­ba­tı     SW     Lo­dos
     315°     Ku­zey­ba­tı     NW     Ka­ra­yel
ANA VE ARA YÖNLER ARASI
     22° 30’     Yıl­dız - Poy­raz          NNE
     67° 30’     Gün­do­ğu­su - Poy­raz          ENE
     112° 30’     Gün­do­ğu­su - Ke­şiş­le­me      ESE
     157° 30’     Kıb­le - Ke­şiş­le­me          SSE
     202° 30’     Kıb­le - Lo­dos          SSW
     247° 30’     Ba­tı - Lo­dos          WSW
     292° 30’     Ba­tı - Ka­ra­yel           WNW
     337° 30’     Yıl­dız - Ka­ra­yel          NNW
Ayrıca; yön­ler, her biri 11° 15’ olan ve “Ker­te” deni­len 32 bölüme ayrılır.

ZEKÂ BULMACASI

Ağ­zı ka­pa­lı bü­yük bir ka­va­nozun için­de, hiçbi­ri­ yü­zey­e kon­ma­dan arı­lar uçu­şu­yor ve bu şe­kil­de tar­tı­lıyor. Çı­kan so­nuç X oluyor. Er­te­si gün ha­va­sız­lık­tan arıların hep­si öl­müş olarak ka­va­no­zun di­bin­de ya­tı­yor­lar. Tek­rar tar­tılıyor. Çıkan so­nuç da­ha bü­yük­ mü, küçük mü, yok­sa X mi­dir?
CEVAP: So­nuç tek­rar X’tir. Sebebi, “Ka­pa­lı sis­tem­ler, içinde ne de­ğiş­me olur­sa ol­sun, ay­nı ağır­lık­ta­dır.” şek­lin­de açık­la­nabilir.Erkek: Sıtkı - Kız: Rüveyda - Yemek: Sebze çorbası, Karnıyarık, Keşkül. Featured Image 01