Untitled Document

TARİH ............... FİLİSTİN TAHTINA BİR ŞEHZÂDE Mİ

Saltanatın kaldırılması ve hanedanın sürgün edilmesinden sonra, bâzı şehzâdelerin yeni teşekkül edecek Müslüman devletlerinin başına geçirilmesi projelerine rastlanır. 
Daha saltanat devrinde Sultan 2. Abdülhamid Hânın oğlu Burhaneddin Efendi’ye Arnavutluk ve daha sonra da Kuzey Irak tahtı teklif edilmiş; fakat Osmanlı tahtındaki hakkını kaybetmek istemeyen şehzâde bu teklifleri reddetmişti. Sultan 2. Abdülhamid Hânın torunu Şehzâde Abdülkerim Efendi, kendisine teklif edilen Uygur tahtı uğruna can vermiştir.
1948 senesinde Filistin’den çekilmek zorunda kalan İngiltere, burada üçte ikisi Arapların ve üçte biri Yahudilerin elinde olmak üzere müstakil bir devlet kurmak istemişti. Ancak Araplar buna yanaşmadı. Bunun üzerine Yahudi istiklâl teşkilatı Haghana mümessilleri Kâhire’de yaşayan Şehzâde Şevket Efendi ile görüştü. Yahudi heyetinin lideri Shivery, Filistin’de kurulacak devletin başının Arap olmasını istemediklerini; bunun için Mısır Prensi Abbas Halim’i düşündüklerini; ancak Mısır hükümetinin izin vermediğini; bu sebeple kendilerini Filistin tahtında görmek istediklerini söyledi. Şehzâde, Arapların kabul etmesi hâlinde, İngilizlerin desteklediği bu teklife sıcak baktığını beyan etti. Bu vesileyle Mısırlı politikacı Aziz Masrî Paşa vasıtasıyle Filistin meselesini İngilizlerle müzâkereye salâhiyetli Lecnetü’l-Ulya el-Arabiyyeti’l-Filistiniyye mümessilleri ile görüştü. Lecne mümessilleri meseleyi Kudüs müftüsü Emin el-Hüseynî’ye ileteceklerini söylediler. O sırada Lübnan’da oturan müftünün cevabı gecikti. Nihayet müftü, bu teklife müsbet cevap gönderdi. Fakat bu mektup kâfi gelmeyip, Lence’nin de kabul etmesi gerekiyordu. Lence bir türlü karar veremedi. Meselenin aslı sonra anlaşıldı. Müftü ikili oynayarak, Şehzâde’ye müsbet cevap vermiş; Lence’ye de işi yokuşa sürmeleri talimatını vermişti. Bu sebeple kızan Yahudiler aradan çekildi. Bu sefer İngilizler, Şehzâde’den Filistin’e gelerek, henüz çekilmemiş olan Filistin ordusunun desteği ile Filistin hükümetini ilân etmesini teklif etti. Ancak Şehzâde, Arapların desteği olmayan bir hükümdarlığı kabul edemeyeceğini söyledi. Böylece proje akâmete uğradı. Sonrası herkesin bildiği gibi, bir Osmanlı şehzâdesine râzı gelmeyen Filistin Arapları, Yahudilerin eline düştü.

TÜRKİYE GAZETESİErkek : Taha - Kız : Zehra  - Yemek : Tarhana Çorbası, Zeytinyağlı barbunya, Pilav, MeyveFeatured Image 01