Untitled Document

HATIRA ................BOMBARDIMANDAN KURTULAN KIZ

Suriye’de Rus bombardımanında enkaz altında kalan bir kız çocuğunun kurtarılma anı izleyenleri dehşete düşürdü. Halep’te ortaya çıkan manzara tüyleri diken diken etti. Evleri bombalanan küçük kız çocuğu betonların arasında sıkıştı. Kurtarma görevlileri korku içindeki çocuğu enkazdan çıkarmak için büyük çaba harcadı. Yardım edenler kızdan Kelime-i Tevhid söylemesini istedi. Yaralı kız çocuğu, görevlilerin yardımıyle Kelime-i Tevhid’i söyledi. Korkulan olmadı, küçük kız çocuğu az sonra tekbirler eşliğinde sıkıştığı enkazdan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.   Basın: 09 Mart 2016

YEMEK ................     PATATES PÜRESİ

MAL­ZE­ME: 1 kg pa­ta­tes, 50 gr te­re­ya­ğı, 1 bar­dak sı­cak süt, ya­rım tat­lı ka­şı­ğı tuz, 1 ha­vuç, 1 ke­re­viz, ya­rım de­met de­reotu, ya­rım de­met may­da­noz, 3 ta­ze so­ğan.
YA­PI­LI­ŞI: Pa­ta­tes­ler ya­rım sa­at haş­la­nır. Di­ğer ta­raf­ta in­ce in­ce doğ­ran­mış ke­re­viz ve ha­vuç haş­la­nır. Pa­ta­tes­le­r so­yu­lup, pü­re ma­ki­ne­sin­den ge­çi­ri­lir. Son­ra ha­fif ate­şe ko­yup te­re­ya­ğı, süt ve tuz ko­yup ka­rış­tı­rı­lır. Ha­zır­la­nan pü­re­ye haş­lan­mış ha­vuç ve ke­re­viz, kı­yıl­mış may­da­noz, de­re­otu ve ta­ze so­ğan ka­ta­rak ka­rış­tı­rı­lır. İs­te­ğe gö­re sı­cak ve­ya so­ğuk ser­vis ya­pı­lır.

GÜNÜN TARİHİ ................     MEKKE’NİN FETHİ

Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’den Ramazan-ı şerîfin 10. Pazartesi günü 12.000 ki­şi­lik kahraman bir or­du ile (1 Ocak 630) günü yola çıktı. Har­p et­me­den Mek­ke-i Mü­ker­re­me’yi hicretin 8. senesinde Ramazan-ı şerîfin 20. Perşembe günü (11 Ocak) tes­lim al­dı. Düş­man­la­rı­na da; “Si­zin hiç­bi­ri­ni­zi sor­gu­ya çe­ke­cek de­ği­lim. Gi­di­niz, he­pi­niz ser­best­si­niz!” bu­yur­du. Kâ­be­ put­lar­dan te­miz­len­di ve Haz­ret-i Bi­lâl, Kâ­be’de ilk ezanı oku­du. Müs­lü­man­lar; önceden göç ede­rek ay­rıl­dık­la­rı Mek­ke, Kâ­be ve va­tan­la­rı­na, böy­le­ce ye­ni­den ka­vuş­muş ol­du­lar.

 Erkek : Necati - Kız : Pakize - Yemek : Yayla çorbası, Salçalı köfte, salata, HelvaFeatured Image 01