Untitled Document

YARIN.................... HIRKA-İ ŞERÎF ZİYARETE AÇILIYOR

Pey­gam­ber efen­di­mi­zin bi­li­nen üç hır­ka­sı bu­lu­nu­yor. 
Birinci Hır­ka-i Seâdet, Ye­men­li Üveys-i Kar­nî’ye (Vey­sel Ka­râ­nî) “rah­me­tul­la­hi aleyh”, Pey­gam­be­ri­mi­zin va­si­ye­ti üze­ri­ne ve­ri­len hır­ka­dır. Pey­gam­be­ri­mizin ve­fâ­tın­dan 5 yıl son­ra Vey­sel Ka­râ­nî’ye tes­lim edi­len bu hır­ka, Vey­sel Ka­râ­nî’nin Sıf­fin Sa­va­şı’n­da şe­hit ol­ma­sı ile kar­de­şine, on­dan da oğ­luna ve ev­lât­la­rı­na kal­dı. Bu Hır­ka-i Şe­rîf, Van ci­va­rın­da İri­sân bey­le­ri­ne ka­dar gel­miş ve bun­lar­dan Şük­rul­lah Efen­di, 1618 se­ne­sin­de, Sul­tan II. Os­man Hâ­na ge­ti­rip he­di­ye et­miş­tir. Sul­tan Ab­dül­me­cid Hân, bu Hır­ka-i Seâdet için, Fa­tih’te Hır­ka-i Şe­rîf Câ­mi­ini yap­tı­rmıştır. Her sene Ra­ma­za­n-ı şerîfin ilk Cuma gününden itibaren camekân içinde olarak Şük­rul­lah Efen­di’nin torunları tarafından halka, her gün 10.00-16.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ve Ka­dir Ge­ce­si’n­de ise, 04.00’e ka­dar ziyâret et­ti­ril­mek­te­dir. Bu Hır­ka-i Şe­rîf, 8 par­ça­dan mey­da­na ge­li­yor. 120 san­ti­met­re bo­yun­da­ki bej renk­li hır­ka, genç de­ve­le­rin bo­ğaz­la­rı­nın al­tın­da­ki in­ce tüy­ler­den ya­pı­lan yün­den örül­müş ve geniş kol­ludur.
İkinci Hır­ka-i Seâdet, Eshâb-ı kirâmdan Kâ’b bin Züheyr’e “radıyallahü anh” yazdığı güzel kasidesinden dolayı, Peygamber efendimiz tarafından hırkaları hediye edilmişti. Bu Hır­ka-i Seâdet, Top­ka­pı Sa­ra­yı’nın Kut­sal Emâ­net­ler bö­lü­mün­de bulunuyor.
“Üçüncü Hır­ka-i Seâdet ise, Ka­si­de-i Bür­de’nin “rah­me­tul­la­hi aleyh” ya­za­rı bü­yük şa­ir İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî ra­dı­yal­la­hü an­h’a ve­ri­ldi.
Busayrî hazretlerinin, bir ara vücudunun yarısına felç geldi. Bu hâlde iken, Resûlullaha tevessül edip meşhur kasidesini yazdı ve Peygamberimizi rüyâsında görüp okudu. Resûlullah bu kasideyi çok beğendi ve hırkasını sırtına giydirdi. Felçli yerlerini, mübârek eli ile sıvadı. Busayrî hazretleri sabah uyanınca, felçli yerlerinin geçtiğini ve sırtında da Peygamber efendimizin rüyâda verdiği hırkayı gördü.
Bunun için bu kasîdeye, Kasîde-i Bürde denildi. Bu kaside, inanarak ve hâlis niyet edilerek, hastalara okununca iyi oldukları, okunan yerlerin, dertlerden, belâlardan emin oldukları görüldü.                           Kıyâmet ve Âhıret: 126Erkek: Necdet - Kız: Nebahat - İftar Yemeği: Tavuk suyu çorba, Tavuk, Salata, Cacık.Featured Image 01