Untitled Document

HİKÂYE.............. KARISINI ÖLDÜREN FUTBOLCU

Çıl­gın­lı­ğın her tür­lü­sü­nü her­gün ye­ni ör­nek­ler­le ya­şa­yan ABD, şok bir ha­ber­le sar­sıl­dı.
Ün­lü bir fut­bol­cu, ka­rı­sı­nı öl­dür­mek­le suç­la­nı­yor­du. Fut­bol­cu, ola­yın tek şüp­he­li­si ola­rak, po­li­sin TV’ler­den de nak­len ya­yın­la­nan he­ye­can­lı ta­ki­biy­le ya­ka­lan­mış­tı ama, ka­rı­sı­nın ce­se­di or­ta­lık­ta yok­tu.
Du­ruş­ma, Ame­ri­kan film­le­rin­de­ki gi­biy­di. Fut­bol­cu sa­nık san­dal­ye­sin­de otu­ru­yor­du. Ku­cak do­lu­su pa­ray­la tut­tu­ğu avu­ka­tı, yar­gı­ca ve sa­nı­ğa sır­tı dö­nük, he­ye­can­lı cüm­le­ler­le jü­ri­yi ik­na et­me­ye uğ­ra­şı­yor­du:
- Sa­yın jü­ri, mü­vek­ki­li­min suç­suz ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Bu­na az son­ra siz­ler de ina­na­cak­sı­nız. Ne­den mi? Ba­kın, şim­di 1’den 10’a ka­dar sa­ya­ca­ğım ve mü­vek­ki­li­min öl­dür­dü­ğü id­dia edi­len ka­rı­sı bu ka­pı­dan içe­ri gi­re­cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sözünü bi­ti­rin­ce bü­tün jü­ri üye­le­ri ka­pı­ya dön­dü. Kim­se gir­me­di içe­ri. Üye­ler, so­ran göz­ler­le avu­ka­ta ba­kı­yor­du. Avu­kat bir sa­vun­ma de­ha­sıy­dı; öl­dü­rü­cü ham­le­si­ni yap­tı:
- Ba­kın, siz de ka­dı­nın öl­dü­ğü­ne inan­mı­yor­su­nuz, çün­kü he­pi­niz içe­ri gi­re­cek di­ye ka­pı­ya bak­tı­nız. İş­te ka­ra­rı­nı­zı bu­na gö­re ver­me­ni­zi ta­lep edi­yo­rum.
Jü­ri, ün­lü fut­bol­cu­yu suç­lu bul­du­ğu­nu bil­dir­di ve dâvâ bu şe­kil­de so­nuç­lan­dı. Mah­ke­me çı­kı­şın­da avu­kat, ba­yan jü­ri baş­ka­nı­na yak­laş­tı:
- 10’a ka­dar say­dı­ğım­da siz de di­ğer üye­ler gi­bi ka­pı­ya bak­mış­tı­nız. Ne­den böy­le bir ka­ra­ra im­za at­tı­nız?
- Doğ­ru, de­di jü­ri baş­ka­nı. Ben de ka­pı­ya bak­tım, ama mü­vek­ki­li­niz (fut­bol­cu) ka­pı­ya bak­mı­yor­du.
Sa­dık Söz­tu­tan TÜRKİYE GAZETESİ      04.06.1999 

YEMEK................  HÖŞMERİM

MALZEME: Yarım kilo çok taze yağı alınmamış tuzsuz koyun peyniri, 2 kaşık un, 1 bardak şeker.
YAPILIŞI: Peynir, parmak uçlarıyla ufalanır, hafif ateşe konur. Tahta kaşıkla karıştıra karıştıra eritilir. Su hâline gelince, üzerine şeker katılıp karıştırılır. Sonunda üzerine iki kaşık un serpilip beş dakika kadar daha karıştırılarak kızartılır. Ateşten alınır ve bir tabağa boşaltılıp buzdolabına konur. Soğuyunca servis yapılır.Erkek: Muhlis - Kız: Mehpare - Yemek: Sütlü çorba, Mantı, Havuç tatlısı.

 Featured Image 01