Untitled Document

SOHBET........... ENVER ÖREN’DEN

TARİH.............RODOS VE 12 ADALAR

Lo­zan Ant­laş­ma­sı ile İtal­ya’ya ve­ri­len Ro­dos ile Ege De­ni­zi’n­de­ki 12 Ada, 24 yıl müd­det­le İtal­yan­la­rın yö­ne­ti­mi al­tın­da kal­dı. Bu ada­lar 400 yıl Türk adaleti al­tın­da kal­dık­tan son­ra 24 yıl da, İtal­yan ege­men­li­ği­ni ya­şa­mış ol­du. İkin­ci Dün­ya Har­bi’n­den ye­nik çı­kan İtal­ya, 15 Şu­bat 1947 gü­nü Pa­ris’te im­za­la­dı­ğı ant­laş­ma ile Ro­dos ve 12 Ada­lar’ı sa­vaş taz­mi­na­tı ola­rak Yu­na­nis­tan’a ter­k et­­ti.

 Erkek: Ömer - Kız: Gülsüm - Yemek: Ezogelin çorbası, Fırında tavuk, Salata

 Featured Image 01