Untitled Document

HATIRA............. ÖZAL VE MU­SUL

Kör­fez Sa­va­şı sı­ra­sın­da bir ge­ce­ya­rı­sı. 24’ten son­ra­ki te­le­fon­la­rı ya fe­lâ­ket ha­ber­ci­si di­ye ya­hut dal­ga di­ye al­gı­la­rım. Ahi­ze­yi kap­tım: “Ben Tur­gut Özal.”
Gay­ri­ih­ti­yâ­rî “Ben de Fâ­tih Sul­tan Meh­met” de­dim. Aaa, ger­çek­ten o.
- “Mim Ke­mal, Mu­sul-Kür­dis­tan So­ru­nu ki­ta­bı­nı bi­tir­dim.” Di­ye baş­la­yan bir ko­nuş­ma. Sa­tır sa­tır oku­muş. Do­çent­lik jü­ri­si gi­bi. “Bu nok­ta­yı açar mı­sın?” tar­zın­da açık­la­ma bek­len­ti­le­ri. So­nun­da net bir ri­câ:
- Biz Mu­sul’a gi­re­cek ol­sak, gir­mek ve ora­da kal­mak için tarihi ar­gü­man­la­rı, hu­ku­ki da­ya­nak­la­rıy­le bir­lik­te ba­na ya­zar mı­sın?
- Efen­dim, ben so­rum­lu­luk al­ma­sam. Dev­le­tin âli men­fa­at­le­ri. Ha­ni be­nim ki­ta­bı­ma da­ya­na­rak, Dı­şiş­le­ri ha­zır­la­sa.
- Ol­maz. On­lar be­ce­re­mez­ler!..
Bak­tım, ola­cak gi­bi de­ğil.
- O za­man ben se­çe­nek­le­ri, muh­te­mel tep­ki­le­riy­le iş­le­ye­rek si­ze bir think-tank ra­po­ru (ana­li­zi) ha­zır­la­ya­yım. 
- Yal­nız, uzat­ma, 4 say­fa­yı geç­me!
- Hay hay! Ne za­ma­na?
- 4 sa­at­te elim­de ol­sun. Fak­sım şu.
- Buy­run iş­te. 300-500 say­fa­yı 4’e in­dir. Fik­rî açı­lım­la­rı­nı koy.
Ya­zı­yı is­te­di­ği za­man­da gön­der­dim. Ya­ban­cı ba­sı­nın da o ra­por­dan alın­tı­lar yap­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum.
Özal buy­du. Ken­di­si­ni eleş­ti­ren adam­dan bi­le ya­rar­la­nır­dı. 
Mim Ke­mal Öke (22.02.98)

GÜNÜN TARİHİ...............  TURGUT ÖZAL’IN VEFÂTI

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin 8. Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal, 17 Ni­san 1993’te kalp kri­zi ne­ti­ce­sin­de ve­fât et­ti. Ce­nâ­ze na­ma­zı, ön­ce An­ka­ra Ko­ca­te­pe Câ­mii’nde kı­lın­dık­tan son­ra, 22 Nisan Per­şem­be gü­nü de, İs­tan­bul, Fâ­tih Câ­mii’nde kı­lın­dı. Men­de­res’in Anıt Me­zâ­rı’nın yanın­da ya­pı­lan kab­re def­ne­dil­di. Ce­nâ­ze­si­ne 1 mil­yon­dan faz­la bir ka­la­ba­lık ka­tıl­dı. Kab­ri, 17 Nisan 1998’de Anıt­me­zar hâ­li­ne ge­ti­ril­di. 2013 yılında otopsi için açılan kabrinde, cesedinin çürümediği görülmüştür. 1927 yı­lın­da Ma­lat­ya’da do­ğan Tur­gut Özal, bir­çok dev­let ku­ru­lu­şun­da ça­lış­tı. 1983’de ya­pı­lan ge­nel se­çim­le­ri ANAP’ın ka­zan­ma­sı so­nun­da, Baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­miş bu gö­rev­de de 6 yıl kal­dık­tan son­ra, 31 Ekim 1989 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na se­çil­miş­ti.

 Erkek: Tarık - Kız: Tûba - Yemek: Mercimek çorbası, Patates oturtma, Zerde.Featured Image 01