Untitled Document

SOHBET.......................... ŞABAN AYI BAŞLADI

Di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği mübârek üç ay­lar­dan Recep ayı tev­be, hür­met ve ibâdet; Şaban mu­hab­bet ve hiz­met; Ra­ma­zan ise ya­kın­lık ve nimet ayı­dır. Al­la­hü te­âlâ, Şa­ban ayı­nı, Pey­gam­be­r efendi­mi­ze “Sallallahü aleyhi ve sellem” mah­sus kıl­mış­tır. Bu ayla ilgili ha­dîs-i şe­rîf­lerde bu­yu­rul­du ki:
“Şa­ban-ı şe­rîf, be­nim ken­di­me mah­sus bir ay­dır. Hak te­âlâ haz­ret­le­ri Arş-ı âlâ­nın me­lek­le­ri­ne aza­met-i şâ­niy­le bu­yu­rur ki: “Ey be­nim me­lek­le­rim, gör­dü­nüz mü? Be­nim kul­la­rım, sev­gi­li­min ayı­na tâ­zim ve hür­met edi­yor­lar. İz­ze­tim, ce­lâ­lim hak­kı için ben de kul­la­rı­mı af ve mağ­fi­re­ti­me na­il ey­le­dim.”
“Her kim, Şa­ban-ı şe­rîf­te üç gün oruç tu­tar­sa, Hak te­âlâ, Cen­net-i âlâ­da ona bir yer ha­zır­lar.”           [Ey Oğul İlmihâli]
“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.”          [Tirmizî]
Şa­ban ayı­nın son gün­le­ri gök­te hi­lâ­li ara­mak da ibâ­det­tir. Şa­ban-ı şe­rîf, ha­yır­la­rın ço­ğal­dı­ğı, be­re­ket­le­rin in­di­ği, ha­ta­la­rın terk e­dil­di­ği, gü­nah­la­rın ör­tül­dü­ğü bir ay­dır. Bu ay­da çok sa­levat-ı şe­rî­fe oku­ma­lı­dır. Be­rat ge­ce­si de, Şa­ban ayı­nın 14’ünü 15’ine bağ­la­yan ge­ce­dir.

 

YEMEK...........  YUMURTALI EKMEK

MAL­ZE­ME: 1 do­ma­tes, 2 çar­lis­ton bi­ber, 2 yu­mur­ta, 6 dal may­da­noz, 1 ka­şı­k te­re­ya­ğı, 1 bar­dak ufalanmış be­yaz pey­nir, pul bi­ber.
YA­PI­LI­ŞI: Pey­nir ezi­lir. İçi­ne küp şek­lin­de do­ma­tes doğ­ra­nıp, bi­ber ve may­da­noz kı­yı­la­rak, ko­nur. İyi­ce ka­rış­tı­ra­rak yu­mur­ta­lar ilâ­ve edi­lir. İçi­ne te­re­ya­ğı­ ko­nup hep­si­ yi­ne iyi­ce ka­rış­tı­rı­lır. Ek­mek di­lim­le­ri­nin üzer­le­ri­ne sü­rü­lüp, pul bi­ber ser­pe­rek fı­rı­nın ız­ga­ra­sın­da kı­za­rın­ca­ya ka­dar pi­şi­ri­lir. Sı­cak ola­rak ser­vis ya­pı­lır.

GÜNÜN TARİHİ..............  TÜRK-YUNAN SAVAŞI

Yu­na­nis­tan’ın Gi­rit’i işgali ve Te­sel­ya’da çe­te sa­vaş­la­rı­nı baş­lat­ma­sı üze­ri­ne,18 Ni­san 1897’de Türk-Yu­nan sa­va­şı baş­la­mış­tı. Ma­re­şal Ethem Pa­şa ku­man­da­sın­da­ki Türk or­du­su, Yu­nan­lı­la­rı he­zi­me­te uğ­rat­tı. 81 ya­şın­da­ki Ab­du­le­zel Paşanın bu sa­vaş­ta­ki kah­ra­man­lı­ğı Av­ru­pa’da des­tan­laş­mış­tır. Sa­va­şın so­nun­da Os­man­lı Dev­le­ti le­hi­ne İs­tan­bul’da sulh ant­laş­ma­sı ya­pıl­dı. Sul­tan Ab­dül­ha­mid Hân, bu sa­va­şı sa­ray­dan ilk defa telg­raf­la idare et­miş­tir.Erkek: Nureddin - Kız: Necla - Yemek: Ezogelin çorbası, Haşlama et, Salata, Meyve.Featured Image 01