Untitled Document

SOHBET............. BAYRAM HAZIRLIĞI

 Bay­ram ön­ce­si, yi­ye­cek ve gi­ye­cek için alış­ve­riş­ler, ev ve çev­re te­miz­li­ği ya­pı­lır. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra, ka­bir­ler ziyâret edi­lir; geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin rûhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, ai­le bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir.
Bay­ram gün­le­rinin sün­net­leri:
  1 - Er­ken kalk­mak,
  2 - Gu­sül ab­des­ti al­mak,
  3 - Mis­vâk kul­lan­mak,
  4 - Gü­zel ko­ku sü­rün­mek,
  5 - Ye­ni ve te­miz el­bi­se giy­in­mek,
  6 - Na­maz­dan ön­ce tat­lı veya hurma ye­mek,
  7 - Tek adet­te ye­mek,
  8 - Yü­zük tak­mak,
  9 - Câ­mi­ye er­ken git­mek,
10 - Gi­der­ken ses­siz tek­bîr söy­le­mek,
11 - Mü­slü­man­la­ra se­lâm ver­mek,
12 - Gü­ler ­yüz­lü ve tat­lı dil­li ol­mak,
13 - Mü­min­ler­le bay­ram­laş­mak,
14 - Fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek,
15 - Dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak,
16 - Ak­ra­ba­yı ziyâret et­mek,
17 - İslâmiyeti doğru olarak yayanlara yardım yapmak,
18 - Din kar­deş­le­ri­ni ziyâret et­mek ve he­di­ye gö­tür­mek,
19 - Ka­bir­le­ri ziyâret et­mek,
20 - Mi­sa­fir­le­re ik­ram et­mek,
21 - Çok duâ ve tev­be et­mek,
22 - Se­vin­di­ği­ni bel­li et­mek,
23 - Sa­da­ka-i fıt­rı, bay­ram nama-­zın­dan ön­ce ver­mek.

GÜNÜN TARİHİ............JANDARMA’NIN KURULUŞU

Yurdumuzda ilk Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı 14 Ha­zi­ran 1839’da ku­rul­muş­tur. Tan­zi­mat Fer­ma­nı’na gö­re ku­ru­lan Zap­ti­ye Mü­şir­li­ği, Jan­dar­ma Teş­ki­lâ­tı’nın baş­lan­gı­cı­dır. Ara­da­ki bâzı de­ği­şik­lik­ler­den son­ra 1930’da teş­ki­la­ta bu­gün­kü şek­li ve­ril­di.
Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı kad­ro­su, 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Kurulduğundan be­ri mem­le­ke­ti­miz­de yaz-kış, ge­ce-gün­düz ve de­re-te­pe de­me­den va­tan­da­şın hu­zu­ru ve em­ni­ye­ti için hiz­met et­miş ve et­mek­te­dir.

     NOT: Şe­hir­le­rin Bay­ram Na­ma­zı Va­kit­le­ri, 15 Haziran günkü tak­vimin önyüz yap­ra­ğın­da İşrak Va­kit­le­ri’nin ye­ri­ne ko­nul­muş­tur.Erkek: Hakan - Kız: Handan - İftar yemeği: Şehriye çorbası, Etli dolma, Salata, Baklava.Featured Image 01