Untitled Document

TARİH............ ESKİ İSTANBUL

✍ 1769, Sir Ja­mes Por­ter: “Os­man­lı Dev­le­ti’nde hır­sız­lık, soy­gun, yol kes­me, do­lan­dı­rı­cı­lık ve yan­ke­si­ci­lik yok gi­bi­dir. He­le İs­tan­bul’da asa­yiş­siz­lik ger­çek­ten na­dir­dir. Çok araş­tır­dım. An­cak bir­kaç do­lan­dı­rı­cı­lık ol­du­ğu­nu tes­bit et­tim. Da­ha faz­la in­ce­le­yin­ce, bu­nu ya­pan­la­rın Türk de­ğil, Rum ve Bul­gar ol­du­ğu­nu an­la­dım.
Bu­nun se­be­bi, an­la­ya­bil­di­ğim ka­da­rıy­le, bir böl­ge­nin bü­tün asa­yiş so­rum­lu­lu­ğu­nun bir ki­şi­ye ve­ril­miş ol­ma­sı­dır. Bir de, adalet çok sürat­li uy­gu­lan­mak­ta­dır ve bir su­çun ce­za­sız kal­ma şan­sı yok­tur...”
✍ 1836, Bra­yer: “İs­tan­bul’da gü­neş bat­tık­tan son­ra, şe­hi­re hâ­kim olan ses­siz­lik, Av­ru­pa şe­hir­le­ri­ne hiç ben­ze­mez. Ge­ce so­ka­ğa çı­kan az in­san var. He­le ka­dın­lar hiç çık­maz. Halk er­ken ya­tıp, çok er­ken kal­kı­yor. Bun­dan baş­ka, Türk­ler iç­ki iç­mez, ku­mar oy­na­maz...”
✍ 1855, İtal­yan Ubi­ci­ni: “İs­tan­bul’da yıl­da or­ta­la­ma 4 hır­sız­lık ha­di­se­si olur. Türk as­ke­ri­nin hır­sız­lık yap­tı­ğı ise hiç işi­til­me­miş­tir...”
✍ 1680 Fran­sız Sey­yah Gre­lot: “Vak­tiy­le Ro­ma­lı­la­rın yap­tı­ğı gi­bi hal­kın ha­ma­ma gi­de­bi­le­ce­ği­ni ilân eden çan se­si­ni, İs­tan­bul’da bek­le­me­ye lü­zum yok­tur. Türk ha­mam­la­rı sa­ba­hın sa­at 4’ün­den iti­ba­ren açı­lır ve an­cak ak­şam 8’e doğ­ru ka­pa­nır. Bü­tün bu müd­det zar­fın­da ha­mam­da hiç­bir za­man hiç­bir gü­rül­tü ve kav­ga ol­maz, hiç kim­se­nin el­bi­se­si ya­hut ke­se­si ça­lın­maz...”

ZEKÂ BULMACASI........

Aşağıdaki resimde bir yıldız resmi var. Görebilecek misiniz?
­(Cevabı yarın)

ŞEKİLLERE DİKKAT

 Erkek: Seyfullah - Kız: Ferhan - Yemek: Düğün çorbası, Tas kebabı, Pilav, Kavun.Featured Image 01