Untitled Document

MENKIBE.............. BİZİM RIZAMIZ BUNDADIR

Dev­let me­mur­la­rın­dan bir kim­se, za­man za­man Mev­lâ­nâ Ce­lâ­led­din-i Rû­mî haz­ret­le­ri­ni zi­ya­ret eder, va­zi­fe­sin­den ay­rı­la­rak de­vam­lı onun hiz­me­tiy­le şe­ref­len­mek is­te­di­ği­ni bil­di­rir­di. Mev­lâ­nâ da, birgün ona aşağıdaki men­kı­be­yi an­la­tarak, va­zi­fe­si­ni bı­rak­ma­ma­sı­nı is­ter:
Ab­ba­si ha­lî­fe­si Hâ­run Re­şîd za­ma­nın­da bir za­bı­ta ami­ri var­dı. Hı­zır aley­his­se­lâm ile her gün gö­rü­şüp soh­bet eder­ler­di. Za­bı­ta ami­ri va­zi­fe­sin­den is­ti­fa et­ti. Za­hid olup in­san­lar­dan ay­rı ya­şa­ma­ya, kim­sey­le gö­rüş­me­yip tek ba­şı­na ibâ­det yap­ma­ya baş­la­dı. Fa­kat is­ti­fa et­tik­ten son­ra Hı­zır aley­his­se­lâm ken­di­si­ne hiç uğ­ra­maz ol­du. Bu du­ru­ma za­bı­ta ami­ri çok üzül­dü. Her gün sa­bah­la­ra ka­dar Ce­nâb-ı Hak­ka yal­va­rıp, göz­ya­şı dök­tü, tev­be is­tiğ­far et­ti. Bir ge­ce rü­yâ­sın­da Hı­zır aley­his­se­lâ­mı gö­rüp yal­var­dı: “Ey ve­fa­lı dost! Ben se­nin­le de­vam­lı ola­rak soh­bet et­mek mak­sa­dıy­la dün­ya ma­kam­la­rın­dan is­ti­fa et­tim. Uz­le­te çe­ki­lip, yal­nız ba­şı­ma ibâ­det et­me­ye baş­la­dım. Böy­le­ce sa­na ka­vu­şu­rum san­dım. Hâl­bu­ki tam ter­si­ne se­nin­le ar­tık hiç gö­rü­şe­me­dim. Be­ni, mü­ba­rek ce­ma­li­ni­ze has­ret bı­rak­tı­nız. Aca­ba bu­nun hik­me­ti ne­dir?..”
Hı­zır aley­his­se­lâm cevaben ona şöyle bu­yur­du:
“Ey aziz dos­tum! Be­nim sa­na gö­rü­nüp soh­bet et­me­min se­be­bi, yap­tı­ğın ibâ­det­ler, ha­yır ha­se­nat ile de­ğil­di. Se­nin o mü­him va­zi­fe­ni ya­pıp Müs­lü­man­la­rın iş­le­ri­ni hak ve ada­let ile ida­re et­ti­ğin için ge­lip se­nin­le soh­bet edi­yor­dum. Hâl­bu­ki, sen Müs­lü­man­la­rı ada­le­ti ol­ma­yan bi­riy­le baş ­ba­şa bı­rak­tın. Sa­de­ce ken­di men­fa­atin için bir kö­şe­ye çe­kil­din. Şu an­da Müs­lü­man­lar sı­kın­tı ve üzün­tü için­de­ler. Bun­la­ra hep sen se­bep ol­dun. Uz­le­te çe­ki­lip ab­dest al­ma­yı, na­maz kıl­ma­yı, oruç tut­ma­yı, zik­ret­me­yi her­kes ya­pa­bi­lir. Fa­kat ma­ka­mı ile Müs­lü­man­la­ra hiz­met et­me­yi her­kes ya­pa­maz. Bu­nun için ar­tık se­nin ya­nı­na gel­mi­yo­rum.”
Uya­nın­ca, is­ti­fa et­mek­le ne bü­yük bir ha­ta yap­tı­ğı­nı an­la­dı. Sa­bah olun­ca der­hal hü­küm­da­rın hu­zu­ru­na çı­kıp, es­ki va­zi­fe­si­ni ye­ni­den is­te­di. Hü­küm­dar an­la­yış­la kar­şı­la­yıp, onu tek­rar es­ki va­zi­fe­si­ne ta­yin et­ti.Erkek: Vasfi - Kız: Vasfiye - Yemek: Pirinç çorbası, Türlü, Yoğurt, Şekerpare.Featured Image 01