Untitled Document

BUGÜN............ ŞABAN AYI BAŞLADI

Di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği mübârek üç ay­lar­dan Recep ayı tev­be, hür­met ve ibâdet; Şaban mu­hab­bet ve hiz­met; Ra­ma­zan ise ya­kın­lık ve nîmet ayı­dır. Al­la­hü te­âlâ, Şa­ban ayı­nı, Pey­gam­be­ri­mi­ze “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” mah­sus kıl­mış­tır. Bu ay ile il­gi­li ha­dîs-i şe­rîf­lerde bu­yu­rul­du ki:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.)            [Nesaî]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.)        [Tirmizî]
(Şa­ban-ı şe­rîf, be­nim ken­di­me mah­sus bir ay­dır. Hak te­âlâ haz­ret­le­ri Arş-ı âlâ­nın me­lek­le­ri­ne aza­met-i şâ­niy­le bu­yu­rur ki: “Ey be­nim me­lek­le­rim, gör­dü­nüz mü? Be­nim kul­la­rım, sev­gi­li­min ayı­na tâ­zim ve hür­met edi­yor­lar. İz­ze­tim, ce­lâ­lim hak­kı için ben de kul­la­rı­mı af ve mağ­fi­re­ti­me na­il ey­le­dim.”)
“Her kim, Şa­ban-ı şe­rîf­te üç gün oruç tu­tar­sa, Hak te­âlâ, Cen­net-i âlâ­da ona bir yer ha­zır­lar.”  [Ey Oğul İlmihâli]
Âişe validemiz buyuruyor ki:
(Resûlullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bâzen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi.)    [Buhari]
Şa­ban-ı şe­rîf, ha­yır­la­rın ço­ğal­dı­ğı, be­re­ket­le­rin in­di­ği, ha­ta­la­rın terk e­dil­di­ği, gü­nah­la­rın ör­tül­dü­ğü bir ay­dır. Bu ay­da Pey­gam­ber efen­di­mi­ze çok sa­le­vât-ı şe­rî­fe oku­ma­lı­dır. Berat Gecesi Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecedir.
Ramazan orucuna hazırlanmak için Şaban ayının onbeşinden sonra, oruç tutmamalı, kuvvetli ve lezzetli şeyler yiyerek, vücudu kuvvetlendirmeli ve böylece farzları yapmaya hazırlanmalıdır.
Şaban ayının son günleri gökte hilâli aramak da ibâdettir. Çünkü, oruca Ramazan hilâlini görmekle başlanır. 

DÜNKÜ CEVAP: 9Erkek: Cavit - Kız: Çiğdem - Yemek: Yayla çorbası, Fırında köfte, İrmik helvası.

Featured Image 01