Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.......... İHLÂS VAKFI

Türk Milletini, onun üstün medeniyetini ve kültürünü bütün dünyaya tanıtmak gâyesi ile, inanmış 10 kişi, 1975 yılında İstanbul’da bir araya gelerek İhlâs Vakfı’nı kurdu.
İhlâs Vakfı; en değerli varlık olan insana hizmeti ana gâye edinerek; “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadîs-i şerîfini kendisine rehber edindi. 2016’da Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazandı.
Vakfın gâyesi; öğrenciler için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yerler temin etmek, özel okullar, dershaneler, kütüphaneler gibi eğitim kurumları, özel hastaneler, dispanserler ve kreşler açmak; kimsesizler, düşkünler, yaşlılar için huzurevleri ve şefkat yuvaları açmaktır. Ülkemizi, Türk Milletini ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak için, ilmî, tarihî, edebî ve dînî eserlerimizi çeşitli dillere tercüme ettirmek, yurt içinde ve dışında dağıtmaktır. 
Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerden bir kısmı bu yurtlarda kalmakta ve hiçbir ücret alınmamaktadır.

GÜNÜN TARİHİ......II. ABDÜLHAMİD HÂNIN VEFÂTI

Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid Hân, çok iyi bir eği­tim aldı. Arap­ça, Fars­ça, Os­man­lı Ede­bi­ya­tı ve di­ğer İs­lâ­mi İlim­le­ri de öğrendi. Sul­tan, tak­va ve din­dar­lı­ğı se­be­biy­le halk ara­sın­da ve­liy­yul­lah ola­rak bi­li­ni­yor­du. 31 Ağus­tos 1876’da Os­man­lı tah­tı­na çıkan Ab­dül­ha­mid Hân, dış ve iç düş­man­la­rın bü­tün gay­ret­le­ri­ne rağ­men, 27 Ni­san 1909 yı­lı­na ka­dar 33 yıl bo­yun­ca Os­man­lı tah­tın­da otur­ma­yı ba­şar­dı. 27 Ni­san 1909’da taht­tan in­di­ri­lip, Bal­kan­lı eş­kı­ya­nın yağ­ma­sı­na açı­lan Yıl­dız Sa­ra­yı’ndan ay­rı­lır­ken; “Dev­le­ti 10 yıl ida­re ede­bi­lir­ler­se bir asır ida­re et­tik di­ye se­vin­sin­ler.” ta­ri­hî sö­zü­nü söy­le­di. 10 Şu­bat 1918 gü­nü Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı’nda 75 ya­şın­da vefât etti. Di­van­yo­lu’nda olan Sul­tan II. Mah­mut Hân Tür­be­si’ne defnedildi.

ZEKÂ BULMACASI

HANGİ SAYI

Yandaki şekillere bakarak, soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? 
      (Cevabı yarın)Erkek: Suphi - Kız: Sema - Yemek: Ezogelin çorbası, Tas kebabı, Muhallebi.

Featured Image 01